Pages

Tuesday, June 30, 2009

Rumusan Kuliah...Contoh 2


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ZT 2213
BENTUK-BENTUK PENULISANKUMPULAN:
ORKID

NAMA AHLI KUMPULAN:
NURUL AIN BT MALEK
HALIMATUL SAADIAH BT HASHIM
NURUL IZAYANI BT JAIS
TG.AINUN MARSHIDA BT TG.HASSAN

PENSYARAH:
PN.MAHARAM BT. MAMAT


MINGGU 2 (16 JANUARI 2008)
PROSES PENULISAN

Penulisan adalah satu bentuk komunikasi bertujuan menyebarkan maklumat atau pengetahuan baru. Penulisan boleh didefinisikan sebagai proses merakam atau menghasilkan bahan berbentuk idea,pendapat, perasaan dan maklumat dalam bentuk tulisan yang berhubung dengan orang lain atau diri sendiri. Penulisan bermutu tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat dan kesempurnaan diukur dari segi isi dan bahasa. Ketekunan dan latihan membentuk hasil penulisan yang mantap.

Terdapat tiga proses utama dalam penulisan iaitu merancang, menulis dan menyunting. Dalam proses merancang perlulah ada tajuk yang sesuai, sasaran, kesesuaian masa dan tempat penulisan serta maklumat yang secukupnya. Selepas merancang, proses menulis boleh dilakukan. Dalam proses menulis perlulah menjiwai dan mendalami apa yang ditulis. Fakta penulisan perlulah tepat dan sah sumbernya, penggunaan bahasa yang bagus, teknik atau format yang betul dan pemerengganan yang sesuai. Proses terakhir ialah proses mengedit atau menyunting dimana melibatkan pembetulan penggunaan tanda baca atau ejaan, memotong dan menambah isi,idea dan fakta, memenuhi ruang dan mewujudkan kelainan idea dan pemikiran, menyusun semula ayat dan perenggan serta menyemak semula kesesuaian penggunaan tajuk, isi, pengenalan dan penutup.
MINGGU KE-4 (30 JANUARI 2008)
ETIKA DAN PENULISAN

Etika adalah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita. Semua agama yang yang terdapat di dunia ini menekankan aspek etika yang berkait rapat dengan akal dan ilmu. Ini kerana etika adalah satu perkara yang membezakan antara manusia dan haiwan. Islam contohnya sebagai agama yang ad-din menyokong etika dalam urusan manusia kerana manusia sebaik-baik makhluk yang dapat menentukan sesuatu perilaku berpandukan al-Quran.

Dari perspektif penulisan, etika adalah bedasarkan falsafah kebenaran dan kejujuran iaitu ciri-ciri murni yang perlu diikuti (ayat!). Prinsip asas kod etika dalam penulisan menekankan tiga aspek utama iaitu tanggunjawab dan kebebasan, kejujuran, serta ketepatan fakta. Aspek tanggungjawab dan kebebasan menyatakan terdapat undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara di negara ini dan menyebabkan kebebasan mutlak untuk penulis tidak wujud sepenuhnya.

Antara ciri-ciri sesebuah penulisan yang perlu dipenuhi adalah setiap tulisan hendaklah tidak mengecam mana-mana kaum atau bersifat perkauman, tidak menjatuhkan mana-mana pihak atau menejaskan reputasi mereka serta tidak mengandungi unsur-unsur fitnah (ayat tak gramatis). Hal ini berlaku sebaliknya di negara Barat di mana penulis diberikan hak untuk bersuara dan menulis tanpa sebarang halangan. Dalam aspek kejujuran pula menekankan penulis perlulah jujur yang mana (ayat berbelit dan tidak menepati struktur ayat yang baik) fakta yang diberi tidak mmpunyai unsur-unsur hasutan, fitnah dan keburukan orang lain. Di samping itu aspek ketepatan fakta menyatakan sesuatu rulisan perlulah sahih sumbernya dan bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal atau perkara.

Tindakan seseorang sama ada beretika atau tidak dipengaruhi oleh dua faktor utama iaitu faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman terdiri daripada intrapribadi iaitu keadaan dimana kepentingan diri individu itu sendiri dilihat berdasarkan keperluan asas seseorang dan interpribadi iaitu merujuk kepada hubungan kepentingan individu dengan orang terdekat atau yang paling rapat. Terdapat tiga perkara yang mempengaruhi faktor intrapribadi iaitu sumber bahan, rakan seprofesyen dan keluarga.

Faktor luaran pula temasuklah undang-undang, organisasi dalaman iaitu tempat dimana seseorang penulis bertugas dan organisasi luar. Dari segi undang-undang penulis perlu faham batasan dan akta-akta yang berkaitan dengan penulisan dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Setiap penulis juga pelulah mematuhi dasar yang telah ditetapkan oleh organisasi dimana mereka bertugas. Organisasi luar pula terdiri daripada sebarang pertubuhan sukarela atau professional yang mengawal tingkahlaku atau etika sesebuah penulisan, badan kerajaan seperti Kementerian Dalam Negeri dan pihak swasta yang mengawal organisasi media melalui pembelian ruangan iklan.

Secara keseluruhannya terdapat pelbagai kepentingan etika dalam penulisan. Antaranya ialah untuk mengelak penulisan atau karya yang berat sebelah ataupun bias, supaya sesorang penulis mengetahui undang-undang yang berkaitan dan berusaha untuk mematuhinya, membentuk penulis yang lebih bertanggungjawab dan bermoral, mnyedarkan penulis supaya lebih menghormati kerahsiaan sumber dan bahan serta menghormati hak pembaca dan orang ramai. (perenggan ini mengandungi satu ayat sahaja dengan pelbagai perkara yang ingin disampaikan. Perenggan yang baik perlu ditulis untuk menerangkan satu isu utama, huraikan isu tersebut dengan lebih lanjut dan terdiri daripada beberapa ayat. Setiap ayat terdiri daripada satu idea. Beberapa ayat yang mengandungi beberapa idea akan membentuk satu perenggan.)MINGGU 6 (13 FEBRUARI 2OO8)
KURSUS KEMAHIRAN MAKLUMAT

Pada 13 Februari 2008, kuliah telah diadakan di bilik serbaguna, Perpustakaan Tun Sri Lanang, UKM. Pengisian kuliah pada minggu ini adalah Kursus Kemahiran Maklumat. Kursus ini telah dikendalikan oleh Pegawai Perpustakaan UKM, Pn.Shaizimah Badzri. Kandungan kursus ini meliputi Panduan Mengakses Gemilang (Katalog Dalam Talian), Pengkalan Data Dalam Talian (PDT), Perpustakaan Digital UKM.

Perpustakaan UKM telah melaksanakan projek Perpustakaan Digital UKM pada tahun 2002. PDM UKM dibangunkan menggunakan perisian Content Manager yang diperolehi daripada IBM. Dengan adanya sIstem PDUKM ini, semua pengkalan data dalaman boleh diakses melalui internet melalui perantara web. Pengkalan data ini mengandungi maklumat dalam bentuk iaitu teks penuh dan bibliografik. Pengkalan data teks penuh terdiri daripada tesis, laporan penyelidikan, keratan akhbar, kertas kerja seminar, kertas soalan peperiksaan. Pengkalan data bibliografi pula terdiri daripada ilmiah, indeks perundangan, indeks jurnal terpilih Asia Tenggara, indeks maklumat tumbuhan perubatan dan aromatik, dan karya akademik. Hanya pelanggan yang mempunyai ID pengguna(Patron ID) dan katalaluan(Password) sahaja yang boleh mengakses maklumat teks penuh. Pelanggan awam boleh mengakses maklumat bibliografik secara percuma dengan memperkenalkan diri sebagai ‘guest’. PDUKM dapat diakses di alamat: http://ptsldigital.ukm.my

Perpustakaan UKM telah melanggan beberapa Pengkalan Data dalam Talian(PDT) bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan. Ia mula dilanggan sejak tahun 1999. Perkhidmatan PDT telah ditempatkan di Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan PTSL. PDT boleh diakses melalui laman web Perpustakaan UKM(http://www.ukm.my/library
) dan seterusnya klik pada Portal e-Jurnal (http://ezplib.ukm.my). Pengaksesan boleh dilakukan di dalam dan di luar rangkaian UKM. PDT merupakan laman web yang mesra pengguna kerana senarai rangkaian pengkalan data disenaraikan mengikut bidang pengkhususan. Penceramah turut mencadangkan penggunaan enjin pencarian ‘Google Scholar Beta’.Menurut penceramah, jurnal dan kajian yang di muat turun di ‘Google Scholar’ mempunyai kesahan dan ‘authority’. Kita juga perlu skopkan kata kunci kajian agar banyak maklumat dapat diperolehi.

Bagi modul Panduan Mengakses GEMILANG, kami ditujukkan demonstrasi cara mengakses katalog GEMILANG, membuat tempahan dalam pinjaman dan menyemak rekod tempahan pengguna. Terdapat lima kemudahan pencarian yang disediakan dalam katalog GEMILANG iaitu Browse, Keyword, Expert, Broadcast, Reserve atau Heading Keyword. Semasa membuat pencarian, kita perlu skopkan kata kunci maklumat yang ingin diperolehi. Pengguna boleh membuat tempahan bagi bahan yang masih dalam pinjaman. Sistem komputer akan memproses tempahan secara automatik jika pengguna masih berkelayakan untuk membuat pinjaman atau telah menjelaskan semua denda.Alamat URL GEMILANG ialah (http://gemilang.ukm.my).
Bagi tujuan menyemak rekod pengguna, pengguna perlu memasukkan Patron ID(no ahli perpustakaan) dan Password. Bahan dalam pinjaman boleh diperbaharui secara on-line mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.MINGGU 7 (20 FEBRUARI 2008)
PLAGIAT

Plagiat merupakan satu jenayah besar dalam penulisan dan ia boleh berlaku sama ada melalui penulisan traisional atau siber. Plagiat secara am diertikan sebagai ciplak atau jiplak. Menurut Kamus Dewan, plagiat bermaksud meniru, mencontoh karangan (tulisan, pekerjaan orang lain) atau mengutip karangan orang lain (tanpa izin). Manakala Glosori Istilah Kesusasteraan (1998) menyatakan plagiat adalah satu penciplakan atau kegiatan dalam kesusasteraan yakni mengambil karya ciptaan orang lain yang pernah tersiar atau diterbitkan yang dianggap mungkin sudah dilupakan oleh pembaca lalu diakui oleh penulis sebagai karyanya yang asli.

Plagiat boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti plagiat secara terus atau mengubah sedikit struktur ayat daripada sumber rujukan; menyalin daripada pengarang asal tanpa menyatakan sumber rujukan dengan lengkap atau tidak menggunakan tanda kutip yang sesuai; dan menulis nota kaki tetapi tidak menggunakan tanda kutip. Selain itu, plagiat boleh berlaku apabila penulis mengambil mudah penulisan nota kaki; menulis petikan dengan tegantung (nota kaki tidak tepat); dan plagiat secara parafrasa dengan meluas dan berterusan tanpa menyatakan rujukan. Menggunakan semula karya sendiri (The Self Stealer) dan melakukan terjemahan bahasa tanpa mengkreditkan sumber secara wajar turut dikategorikan sebagai plagiat.

Terdapat sumber rujukan yang patut dikreditkan dalam penulisan dan ada perkara yang tidak perlu dikreditkan. Plagiat dalam penulisan dapat dielakkan jika penulis memberi kredit yang wajar kepada sumber; menyatakan sumber dalam teks yang lengkap; membuat petikan dengan betul; menyenaraikan rujukan seperti bibiliografi, nota kaki dan nota hujung; dan memohon izin penulis asal untuk menggunakan hasil tulisannya. Plagiat mesti dielakkan bagi membangun dan memperkembangkan bidang ilmu penulisan dan membantu menjaga karya, kreativiti dan hak cipta penulis.


MINGGU 8 (27 FEBRUARI 2008)
PENULISAN SASTERA

Penulisan sastera terbahagi kepada dua iaitu penulisan ilmiah dan penulisan kreatif. Penulisan kreatif terbahagi pula kepada dua iaitu faksyen dan fiksyen. Fiksyen terdiri daripada cereka/ prosa, puisi dan skrip drama. Cereka terdiri daripada cereka klasik dan cereka moden. Puisi terdiri daripada puisi tradisional seperti pantun,syair serta seloka dan puisi moden seperti sajak. Skrip drama ada empat iaitu drama radio, drama TV, skrip filem dan skrip teater.

Terdapat 3 jenis cerpen iaitu cerpendek, cerpen dan cerpan. Novel dan cerpen mempunyai beberapa persamaan iaitu kedua-duanya termasuk dalam kategori cereka/ fiksyen, ada prinsip atau unsur yang sama seperti tema, plot dan sebagainya, mempunyai bentuk yang sama iaiti permulaan, pertengahan dan penutup serta menggunakan teknik seperti suspen, kejutan, imbas muka, imbas kembali dan penceritaan secara kronologi.

Terdapat beberapa perbezaan antara novel dan cerpen iaitu dari segi watak, bahasa, skala/sikap, perkataan, kesan, situasi, insiden, peristiwa, cerita, emosi dan gagasan. Unsur- unsur cerpen dan novel ada 7 iaitu tema, plot, watak perwatakan, latar dan sebagainya. Ada 5 jenis watak iaitu watak protagonist, antagonis, watak sampingan, watak tambahan dan watak yang tidak wujud. Ada 3 jenis latar iaitu latar tempat, latar suasana dan latar masa.

MINGGU KE-9 (5 MAC 2008)

PENULISAN KREATIF (SAMBUNGAN)

Dalam penulisan kreatif terdapat empat sudut pandangan atau sudut yang digunakan pengarang untuk melihat sesuatu kejadian cerita. Antaranya ialah sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan serba tahu sudut pandangan peninjau dan sudut pandangan objektif. Sudut pandangan pertama adalah dimana pengarang seolah-olah menceritakan semula pengalaman dan kisah dirinya sendiri serta menggunakan kata ganti diri aku ataupun saya.

Sudut pandangan serba tahu paling kerap digunakan. Pengarang menceritakan sesebuah cerita melalui watak lain serta pengarang menggunakan kata ganti diri dia atau mereka atau menggunakan nama watak (ayat ini nak ceritakan apa benda sebenarnya? Ayatnya panjang dan berbelit-belit tetapi tidak difahami maksudnya). Sudut pandangan peninjau adalah di mana pengarang memilih salah satu watak untuk bercerita tentang dirinya, pemikiran atau halnya sendiri tetapi hanya boleh bagitahu tentang orang lain dari segi luaran sahaja. (terdapat dua perkara yang diterangkan dalam ayat ini. Sila tulis dalam ayat yang berasingan) Manakala untuk sudut pandangan objektif pula pengarang masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga tetapi pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut.

Unsur seterusnya yang terdapat di dalam cerpen dan novel ialah gaya bahasa. Ia menjadi nadi untuk menghidupkan karya atau tulisan dan menjadi identiti seseorang pengarang. Pemilihan kata atau diksi hendaklah bersesuaian dengan tema, fungsi watak, suasana cerita dan latar waktunya. Pembentukan ayat atau sintaksis adalah pelbagai iaitu terdapat ayat pendek dan mudah, ada yang sederhana dan ada juga ayat panjang. Penggunaan bahasa figuratif , perbandingan, pepatah, kiasan dan dialog yang bersesuaian dengan watak. Suasana cerita pula dicipta berdasarkan tujuannya yang tersendiri. Ia biasanya dikawal oleh watak utama dan adegan serta latar cerita pelulah bersesuaian dengan suasana. (terdapat banyak perkara yang diterangkan dalam ayat ini. Sila tulis dalam ayat yang berasingan)

Cara-cara bagaimana penulis mendapat idea untuk menulis sesebuah cerita boleh dibahagikan kepada dua iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber asal atau primer merupakan perkara yang dilalui, dialami, disaksikan dan dirasai sendiri oleh pengarang. Pengalaman yang dilalui termasuklah melalui mimpi, hubungan kekeluargaan, persekitaran, pengalaman pengembaraan dan cara hidup. Sumber sekunder pula adalah berdasarkan pembacaan, penyelidikan, menonton cerita serta pengalaman orang lain. Penyelidikan tidak semestinya dilakukan di perputakaan tetapi boleh juga diperolehi apa yang pernah dilalui oleh pengarang sebelum menjadi pengarang. Kajian soal selidik, temubual dan pembacaan pengalaman orang lain merupakan antara kaedah yang boleh dilakukan untuk mendapatkan sumber dari orang lain.MINGGU 1O (12 MAC 2008)

PENULISAN EMAIL DAN PENULISAN KREATIF

Kuliah pada minggu ini membincangkan penulisan email yang efektif dan cara penulisan tesis. Kuliah dimulakan dengan tajuk penulisan email yang efektif terlebih dahulu.

Email merupakan satu bentuk komunikasi cyber yang tidak rasmi. Walaupun begitu, ia masih boleh digunakan secara rasmi untuk kegunaan rasmi kerana desakan masa, tetapi perlu diikuti dengan bentuk rasmi yang lain (sama seperti kegunaan telefon untuk urusan yang rasmi). Terdapat email yang boleh digunakan secara percuma seperti yahoo mail, dan ada juga yang perlu dilanggan. Ia semakin popular, cepat, mudah dan ringkas

Untuk memulakan email, penulis perlu memulakan dengan salam pembuka. Ramai yang terlupa untuk menulisnya dan menjadi masalah sekiranya berbeza budaya, jantina, gelaran, nama keluarga dan lain-lain. Antara panduan yang diberi dalam kuliah ini, untuk memulakan email:

a) Kalau merujuk sekelompok orang, atribut penyatu boleh digunakan seperti: “Dear Project Manager”. “Kepada Pengarah pendidikan”
b) Saling mengenali: “Kepada Kawanku Kid”
c) “Good Afternoon@Good Morning”; tidak efektif kerana email mungki dibaca malam atau petang (ayat tergantung)
d) Perlu tahu budaya orang yang akan diemail supaya tidak menyinggungnya
e) Perlu perkenalkan diri sekiranya diri orang yang diemail tidak dikenali

Untuk bahagian penutup, ada yang menggunakan signature dan sedikit keterangan peribadi. Letakkan nombor telefon jika perlu, jawatan dan syarikat. Tanda tangan dan penutup menjadi penanda bahawa seluruh email telah diterima dan isyarat tutup. (ayat tergantung dan tidak lengkap. Bahasa perbualan/lisan berbeza dengan bahasa tulisan)

Susun atur bagi penulisan email yang efektif adalah tidak terlalu kompleks kerana tidak semua orang mempunyai komputer yang canggih untuk membaca email anda. Tulisan di dalam email juga perlu tepat, ringkas dan padat. Sekiranya perlu dihantar kepada orang ramai perlu lebih terperinci supaya maklumat berkenaan menepati dan difahami oleh semua orang. Sekadar satu halaman dalah sebaiknya.

Kita juga boleh mengenali status seseorang berdasarkan email yang diterima. Petunjuk yang dipakai orang dan menunjukkan status anda adalah:
a) Bahasa: Kesilapan ejaan yang banyak dan tanda baca yang tidak betul menggambarkan anda tidak berpendidikan.
b) Alamat email: Berdasarkan nama ID yang digunakan atau status anda akan diagak atau sesuatu yang tidak ketara seperti tempat anda berada. Contohnya: maharam@pkrisc.ukmcc.com.my

Status perlu dipertahankan bergantung kepada beberapa hal:
a) Sekiranya belum mengenali penerima, perlu memperkenalkan diri untuk mengelakkan salah tanggapan status berlaku sekiranya berlaku kesilapan tatabahasa
b) Adakah penerima mementingkan status?
c) Kepentingan email. Sekiranya kepada bos, perlu diteliti tatababasa.
d) Sekiranya email yang diterima banyak kesilapan, maka mereka juga tidak pedulikan seandaianya email anda juga begitu.
(Penggunaan bahasa lisan menjadikan tulisan ini hilang nilai ilmiahnya. Awas!)

Intonasi merupakan penekanan yang diungkapkan dalam email. Terdapat beberapa cara menggambarkan turun naik suara dan emosi.
a) Penekanan ringan: digunakan apitan bintang sebelum dan selepas tulisan berkenaan.
Contoh: Jamuan diadakan setiap *Khamis*
b) Penekanan kuat: Menggunakan huruf besar dan tanda seru. Cara ini tidak perlu digunakan terlalu kerap tetapi digunakan terhadap hal yang perlu diberi penekanan sahaja.
Contoh: JANGAN!!!
c) Penekanan >>Ekstrem!!≤: benar-benar menekankan sesuatu.

Isyarat yang paling sering digunakan seperti =) =( :-) ;-) :-)

Lambang: (F) = bunga, (E) = Email, (t) = Telefon

Singkatan: terdapat bahasa khusus yang digunakan dalam komunikasi email dan chat untuk memudahkan cepat komunikasi seperti;
BTW=By the way
IC=I see
4U=For you

Kuliah tentang Penulisan Tesis pada minggu ini hanya merangkumi perkara-perkara penting sebelum menulis tesis. Tesis dalam konteks universiti atau institusi pengajian tinggi ialah satu gagasan pandangan, pendirian atau buah fikiran yang dibina dan seterusnya disokong, diperkukuhkan atau dipertahankan dengan bukti-bukti.

Tesis dibuat untuk mendapatkan sarjana muda kepujian, sarjana dan doctoral. Ia dinilai oleh satu jawatankuasa tertentu yang ditugaskan berasingan sebagai seorang pemeriksa, ahli akademik, profesor, pensyarah di universiti, pakar luar dalam bidang yang sama. Audians dan pembaca tesis terdiri daripada pembaca khusus dalam bidang tersebut.

Tesis merupakan dokumen rasmi yang mempunyai struktur yang tersendiri dan diteriam oleh institusi akademik. Penulis perlu tahu, gaya (stail) dan cara penulisan tesis:

a) Bahasa tesis: prosa akademik perlu jelas, tidak berbelit dan berbunga. Menggunakan laras bahasa yang tepat, bertanggungjawab dan akur dengan tesis yang bersifat formal. Kesan ditekankan; penemuan atau dapatan kajian dan kesimpulan terhadap kajian dilaporkan secara objektif.
b) Nada: Serius, bersifat formal; elak bahasa perbualan ringan yang akan hakis kerisauan tesis serta jejaskan mutunya sebagai tulisan akademik.
c) Stail dan gaya: Bersifat objektif, timbulkan kesan bahawa apa yang ditulis tidak timbul daripada prasangka penulis tetapi daripada hasil penyelidiakn data. Perlu intektual dan bersikap rasional hasil daripada pemikiran bertanggungjawab.
Format penting kerana ia menggambarkan keseriusan isi tesis dan meyakinkan pembaca bahawa apa yang dibaca merupakan hasil usaha yang serius, berwibawa dan bertanggungjawab.

Tesis juga merupakan penyatuan suatu gagasan, pendapat atau pendirian dengan hujah yang meyakinkan dan dalil yang konkrit. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk mendapat maklumat, pengetahuan baru atau menambah pengetahuan yang sedia ada. Ia merupakan proses disiplin untuk mencari, menjaring dan menginterpretasi maklumat, memilih, mengumpul atau menyusun data bagi membuktikan secara mantap sesuatu gagasan.

Gagasan sesebuah tesis tidak sahaja jangkaan awal atau prasangka tetapi menemukan sesuatu yang baru diterima semasa membuat penyelidikan. Penyelidikan menjadi bukti bahawa apa yang diperkatakan boleh didokumentasikan dan dibuktikan secara tepat (Berbeza dengan penulisan buku yang tidak gunakan nota kaki dan sebagainya.). Hujah (Argument) lebih kearah penerokaan satu tajuk yang diusahakan secara tertib untuk membuahkan cetusan idea yang berdalilkan bukti yang konkrit. (Argument lebih ke arah atau dilihat sebagai proses atau cara membina sebuah tesis).

Tiada penutup


Ulasan
1. Format: tiada pengenalan dan penutup
2. kesalahan tanda baca dan ejaan.
3. perenggan: satu perenggan ceritakan tentang banyak isu.
4. ayat tak gramatis, tunggang terbalik dan adakalanya mengelirukan.
5. ayat: banyak perkara dimasukkan dalam satu ayat.


Markah Rumusan kuliah: 9 daripada 10 markah.


Rumusan Kuliah...Contoh

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA


TUGASAN 1:
RUMUSAN KULIAH

PENSYARAH: CIK MAHARAM BT MAMAT.

KUMPULAN: THE PEARL

AHLI:

SUHAIBAH BT OTHMAN
NORA AZLINA BT SOBRI
NORLINDA BT IBRAHIM
NURFAIZAH BT ARZMI
SITI HASLINDA BT ADRIS

ISI KANDUNGAN

Isi kandungan Muka surat
1.0 MINGGU PERTAMA 1
2.0 MINGGU KE DUA 1
3.0 MINGGU KE TIGA 1-2
4.0 MINGGU KE EMPAT 2
5.0 MINGGU KE LIMA 2-3
6.0 MINGGU KE ENAM 4-5
7.0 MINGGU KE TUJUH 5-6
8.0 MINGGU KE LAPAN 6-8
9.0 MINGGU KE SEMBILAN 8-9
10.0 MINGGU KE SEPULUH 9-11
11.0 MINGGU KE SEBELAS 11Tiada pengenalan

1.0 MINGGU PERTAMA
Kuliah belum bermula

2.0 MINGGU KE DUA
Minggu kedua pensyarah telah menerang secara terperinci mengenai struktur kursus ini dan telah memberikan skala permarkahan mengikut tugasan. Dalam kursus ini, terdapat tiga tugasan yang utama iaitu rumusan kuliah selama sepuluh minggu, ulasan novel atau hasil penyelidikan dan pembentangan hasil kertas kerja berdasarkan tajuk yang telah diberikan. Kesemua tugasan hendaklah dihantar di dalam satu fail pada 24 Mac 2008 iaitu minggu ke 13 kuliah. Selain daripada tugasan, kuiz secara mengejut (perkataan tidak sesuai, perkataan ini sesuai untuk lisan tetapi untuk tulisan agak tidak begitu menepati) juga akan diadakan sebanyak 5 kali yang mewakili 5 markah dan permarkahan kuiz akan di nilai secara individu.

Setiap tugasan yang diberikan hendaklah dilakukan (lebih sesuai guna perkataan disempurnakan atau disiapkan) secara berkumpulan seramai 5 orang setiap kumpulan dan tajuk perbentangan serta tarikh perbentangan akan ditentukan oleh pensyarah (ayat ini mengandungi 3 isi utama iaitu ”tugasan disiapkan berkumpulan”, ”tiap kumpulan ada 5 orang” dan ”tajuk dan tarikh pembentangan ditentukan pensyarah”. Gunakan ayat yang berasingan) . Gaya penulisan mestilah mengikut gaya penulian Universiti Kebangsaan Malaysia dan penulisan rujukkan mengikut APA dan MLA (maksud sebenar tidak difahami. Sila rujuk kuliah pertama). Sebelum kelas berakhir, pensyarah membacakan senarai kandungan kursus (perkataan yang tidak tepat berbanding maksud) yang akan dipelajari di dalam kursus bentuk-bentuk penulisan. Kelas berakhir dengan pensyarah memperkenalkan dirinya serta memberitahu masa pertemuan jika ada sebarang masalah dan boleh juga berhubung melalui email.

3.0 MINGGU KE TIGA
Sebelum kelas bermula, pensyarah meminta setiap ketua kumpulan keluar untuk mencabut undi bagi sesi pembentangan kertas kerja atau kertas cadangan. Perbentangan akan bermula pada minggu kelima sebanyak tiga kumpulan akan melakukan perbentangan pada hari tersebut. Selepas selesai membuat cabutan undi, pensyarah membaca tajuk kertas kerja yang akan dibentangkan. Setelah selesai memberi tajuk, kuliah dimulakan dengan pengenalan kepada kursus bentuk penulisan. Penulisan merupakan satu bentuk komunikasi dan asas penulisan ialah untuk berkomunikasi.
Kemudian, (awal ayat! Rujuk macam mana cara menulis ayat yang gramatis) kuliah diteruskan dengan definisi atau maksud kepada proses penulisan yang di berikan oleh beberapa orang penulis. Selepas itu, kuliah disambung dengan menceritakan kaedah proses penulisan yang dibahagikan kepada tiga proses utama iaitu merancang, menulis dan menyunting. Di dalam proses merancang diterangkan secara terperinci mengenai perkara yang perlu ada di dalam proses tersebut seperti tajuk penulisan, sasaran pembaca, masa penulisan yang sesuai dan maklumat yang diperlukan untuk menulis.

Seterusnya proses penulisan boleh dilakukan. Di dalam proses ini, penulis perlulah mendalami dan menjiwai apa yang ingin ditulis dan ia melibatkan fakta, bahasa, teknik dan pemerengganan yang membezakan isi seterusnya. Manakala kaedah terakhir ialh proses mengedit yang melibatkan penggunaan tanda baca, ejaa, memotong dan menambah isi, idea serta memenuhi ruang untuk mewujudkan kelainan idea. Sebelum kelas berakhir, kuiz pertama diadakan.

4.0 MINGGU KE EMPAT
Cuti perayaan Taipusam.

5.0 MINGGU KE LIMA
Kuliah dimulakan dengan pensyarah memperkenalkan tajuk kuliah iaitu etika dan penulisan. Perbincangan etika berkisar tentang perilaku yang baik yang boleh dijadikan panduan yang merangkumi tingkahlaku, cara kehidupan, cara tindakan dan cara pemikiran seseorang penulis. Etika dilihat dari pelbagai sudut, antaranya dari sudut pandangan Islam. Orang yang berbuat baik dengan mengikut ajaran Islam mempunyai etika yang tinggi. Etika berhubung dengan akal dan ilmu yang membezakan manusia dan haiwan di dunia ini. Selain itu, etika dalam penulisan pula berasaskan falsafah kebenaran dan kejujuran. Terdapat tiga prinsip yang menekankan etika dalam penulisan iaitu tanggungjawab serta kebebasan, kejujuran dan ketepatan fakta. Di Barat, kebebasan mutlak diberikan kepada penulis untuk menulis apa-apa sahaja yang diingini, berlainan di Malaysia yang terikat dengan undang-undang. Penulis juga perlu jujur dengan menjauhi fitnah atau menonjolkan keburukan orang lain dalam penulisannya dan fakta yang ditulis hendaklah dari sumber yang benar dan sahih.

Selain itu, kuliah juga menyentuh tentang tatasusila kewartawanan Malaysia yang menulis sesuatu perkara perlu mengikut panduan etika (lemah guna perkataan sebabkan maksud ayat terpesong) yang telah ditetapkan seperti menyiarkan berita secara jujur, mendapatkan maklumat yang benar, menghormati kerahsiaan sumber dan sebagainya. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi tindakan penulis samaada beretika ataupun tidak iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman melibatkan dua bahagian iaitu intrapersonal yang melibatkan hubungan dengan individu itu sendiri tidak melibatkan orang lain dan interpersonal yang berhubung dengan orang dipersekitaran. Interpersonal dipengaruhi oleh tiga perkara iaitu sumber alam, rakan sekerja dan keluarga.

Manakala (tanpa guna kata manakala, ayat masih lengkap dan lebih gramatis untuk dibaca) faktor luaran melibatkan undang-undang, organisasi dalaman dan organisasi luaran. Organisasi dalaman ialah organisasi di tempat kerja seperti pemberita, penyunting, penulis dan bergantung kepada lembaga pengarah organisasi tersebut. Organisasi luaran seperti badan kerajaan, swasta, dan badan professional yang mana badan-badan ini yang mengawal tingkahlaku penulis. Seterusnya, pensyarah ada (tanpa kata ”ada” ayat lebih gramatis) menerangkan tentang kepentingan etika dalam penulisan. Antara kepentingannya, setiap penulisan perlu ada kebenaran, adil, memahami undang-undang, bertanggungjawab, menghormati hak pembaca dan menghormati kerahsiaan sumber. Kuliah berakhir di sini (dimana kuliah itu berakhir? Awasi penggunaan kata) dan disambung dengan pembentangan pertama hasil kertas kerja dengan melibatkan tiga kumpulan.

6.0 MINGGU KE ENAM

Kelas bentuk-bentuk penulisan ditukar kepada taklimat kursus kemahiran mancari maklumat yang di adakan (diadakan) di perpustakaan aras dua bilik serbaguna (ayat tak lengkap, tak tercapai maksud). Taklimat ini telah dikendalikan oleh Puan Shaizimah Badzri selama dua jam yang menerangkan tentang tiga kaedah utama pencarian maklumat dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di perpustakaan. Kaedah tersebut seperti pengeksesan gemilang, perpustakaan digital dan pangkalan data dalam talian.

Kaedah pertama iaitu panduan pengeksesan gemilang atau dikenali dengan katalog dalam talian merupakan satu cara untuk mencari dan mendapatkan bahan seperti buku, jurnal, artikel dengan mudah dan cepat hanya menaip alamat seperti http://gemilang.ukm.my. (jadikan 2 ayat. Terlalu ghairah menulis hinggakan terlalu banyak maklumat dimasukkan dalam satu ayat.) Terdapat lima kemudahan pencarian yang disediakan di halaman ini seperti Browse, Keyword, Expert, Broadcast dan Reserve atau Heading Keyword. Pencarian juga boleh dilakukan melalui author, tittle, subject, publisher, call number and journal tittle. Selain itu, untuk membuat tempahan bahan dalam pinjaman juga boleh dilakukan. (ayat tak gramatis) [Bermula dengan ayat ini, sepatutnya ditulis dalam perenggan lain kerana isu yang nak ditulis sudah berbeza dengan isu sebelum ini] Sistem komputer akan memproses tempahan secara automatik jika pengguna masih berkelayakan untuk membuat pinjaman. Begitu juga untuk membuat semakan rekod tempahan pengguna boleh dilakukan dengan memasukkan Patron ID (nombor ahli perpustakaan) dan Pasword dan klik checked out. Tarikh baru pinjaman Due Date akan terpapar dan bahan di dalam pinjaman (kata tak sesuai) boleh diperbaharui sebelum tamat tempoh pinjaman dan jika (sekiranya) bahan tidak ditempah oleh pelanggan lain.

Kaedah kedua ialah perpustakaan digital yang mengandungi semua pangkalan data dalaman yang boleh diakses menerusi internet dengan menggunakan perantara Web. Pangkalan data ini mengandungi maklumat dalam dua bentuk iaitu berbentuk teks penuh dan bibliografik. Pangkalan data teks penuh boleh terdapat dalam bentuk tesis, laporan penyelidikan, keratan akhbar, kertas kerja seminar dan kertas soalan peperiksaan. [Bermula dengan ayat ini, sepatutnya ditulis dalam perenggan lain kerana isu yang nak ditulis sudah berbeza dengan isu sebelum ini] Manakala pangkalan data bibiografik berbentuk ilmiah, Indeks Perundangan, Indeks jurnal terpilih Asia Tenggara (INDRAKAT), Indeks Maklumat Tumbuhan Perubatan dan Aromatik (MINMAP) dan Karya akademik (ayat tergantung). Pangkalan data teks penuh hanya boleh diakses oleh pelanggan yang mempunyai ID pengguna (Patron ID) dan katalaluan (Password). Bagi pelangan awam boleh mengakses maklumat bibliografik secara percuma dengan memperkenalkan diri sebagai ‘guest’ dan pangkalan ini boleh diakses di alamat http://ptsldigital.ukm.my.

Kaedah ketiga pula melalui pangkalan data dalam talian. Pangkalan ini diwujudkan untuk memudahkan pelanggan mencari bahan-bahan seperti artikel dan jurnal yang dikehendaki dengan mudah dan menjurus kepada bidang yang dikehendaki. Antara senarai pangkalan data dalam talian ialah A TO Z, EBSCOHOST, ISI Web of Science, INSIDE, Proquest Dissertation & Theses, Education Full Text, Science Direct dan sebagainya. Selain itu, pangkalan ini boleh diakses mengikut bidang antaranya bidang kejuruteraan, komputer, pendidikan, psikologi, pengurusan perniagaan,ekonomi, sains maklumat, sains perubatan, sains sosial, undang-undang dan sebagainya. Pangkalan ini mudah untuk diakses, hanya menaip alamat http://www.ukm.my/library dan klik pada portal e-Jurnal ataupun terus menaip almat http://ezplib.ukm.my untuk mendapat bahan secara online.
Setelah selesai taklimat, kelas berakhir dengan menjawab kuiz yang diberikan oleh pensyarah. Setelah selesai menjawab kuiz, boleh bersurai.

7.0 MINGGU KE TUJUH
Kuliah pada minggu ini berjalan seperti biasa dengan tajuk plagiat yang diutarakan oleh pensyarah pada permulaan kelas. Plagiat merupakan satu jenayah besar yang berlaku di dalam penulisan yang tidak diambil tindakan mahkamah atas kesalahan tersebut. Plagiat terdapat dalam pelbagai jenis, antaranya ialah plagiat secara terus, menyalin daripada pengarang asal tanpa sumber rujukkan, menulis nota kaki tanpa tanda kutip, mengambil mudah penulisan nota kaki, petikan yang tergantung, plagiat secara parafrasa, kitar semula karya dan melakukan terjemahan bahasa. Terdapat lapan jenis plagiat yang boleh dilakukan dalam proses penulisan.

Plagiat boleh berlaku dalam apa jua bentuk penulisan seperti cerpen, novel, syair, gurindam, majalah, rencana dan sebagainya. Selain daripada jenis plagiat, kuliah di sambung dengan cara untuk mengelak plagiat daripada berlaku seperti memberikan kredit dalam tulisan, menyatakan sumber di dalam teks, membuat petikan, membuat senarai rujukan dan memohon izin dengan penulis asal (ayat tak gramatis). Kini plagiat dapat dijalankan dengan mudah melalui kemudahan internet. Aktiviti plagiat secara siber biasanya melibatkan teks, perisian, grafik, audio, video dan sebagainya yang dilakukan secara salin dan tampal, muat turun, membeli artikel secara maya, melakukan perterjemahan bahasa dan banyak lagi. Kuliah berakhir dengan perbentangan kertas kerja ke dua dengan melibatkan tiga kumpulan.

8.0 MINGGU KE LAPAN

Kuliah mingu ini bertajuk penulisan sastera yang dibahagikan kepada dua iaitu penulisan ilmiah dan penulisan kreatif. Penulisan sastera ilmiah ditulis dengan mematuhi tulisan ilmiah yang lain. Penulisan ilmiah merupakan kritikan, ulasan, analisis tentang karya, teori, aplikasi teori dan juga berkaitan dengan perkembangan sastera, tokoh dan sebagainya. Penulisan kreatif memerlukan penulis melakukan penyelidikan supaya karyanya lebih mantap. Penulis kreatif perlu tahu banyak perkara serta rajin membaca dan karya kreatif memerlukan ilmu bantuan yang lain seperti agama, psikologi, sejarah, teknologi maklumat, alam sekitar dan sebagainya untuk menghidupkan karyanya. (terlalu banyak perkara yang mahu ditulis dalam satu ayat. Ayat yang digunakan adalah ayat perbualan biasa, perlu diilmiahkan)
Penulisan kreatif dibahagikan kepada dua bahagian iaitu faksyen dan fiksyen. Faksyen adalah karya yang ceritanya bukan bersifat fiksyen atau karya yang sumber bahan faktualnya diadun dengan fiksyen hingga terhasil satu karya prosa. Faksyen terdiri daripada cereka sejarah, autobiografi, biografi dan memoir. Manakala fiksyen merupakan penulisan yang lahir daripada daya khayalan atau imiginasi penulis tentang sesuatu kehidupan atau peristiwa. Fiksyen terbahagi kepada tiga bahagian iaitu cereka atau prosa yang mengandungi novel dan cerpen, puisi terdiri daripada pantun, syair, gurindam dan seloka, bahagian ketiga ialah penulisan skrip drama seperti filem pendek, dokumentari, telenovela, drama bersiri, teater dan sebagainya.
Penulisan cerpen dibahagikan kepada tiga iaitu cerpen pendek yang pendek, cerpen pendek dan cerpen panjang yang panjang. Cerpen dan novel terdapat persamaan dan perbezaan dalam penulisannya. Diantara persamaanya ialah kedua-duanya termasuk dalam kategori cereka, mempunyai prinsip yang sama seperti tema, plot, latar, watak, menggunakan bentuk penulisan yang sama iaitu ada permulaan, pertengahan serta pengakhiran di dalam karya dan penggunaan teknik dalam karya seperti suspen, kejutan, imbas muka dan sebagainya yang sama di dalam kedua-dua bidang penulisan. Manakala dari segi perbezaanya pula dapat dilihat melalui bilangan watak perwatakan yang digunakan, bahasa, perkataan, kesan, situasi, kepadatan, jumlah kata dan sebagainya. Novel merupakan satu bentuk penulisan yang memerlukan masa, watak, kepadatan, jumlah perkataan yang banyak berbanding dengan cerpen yang terhad dari segi aspek perbezaanya.

Seterusnya, kuliah diteruskan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen dan novel. Kedua-dua bentuk penulisan ini mengandungi unsur yang sama tetapi berbeza dari segi kecil atau besar, banyak atau sedikit dan luas atau sempit sahaja. Unsur-unsurnya di lihat dari aspek tema, plot, watak perwatakan, latar, sudut pandangan, gaya dan bahasa serta suasana cerita. Tema merupakan gambaran keseluruhan sesuatu cerpen atau novel. Ia merupakan persoalan utama yang terdapat dalam cerpen atau novel yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Plot pula ditafsirkan sebagai penceritaan peristiwa berdasarkan hukum sebab dan akibat. Ia juga ditafsirkan sebagai rentetan peristiwa yang bersebab dan plot akan menggerakkan cerita dengan menampilkan peristiwa yang menjadi pilihan sahaja. Plot terdiri daripada permulaan, pertengahan dan penutup atau peleraian cerita.

Kemudian, unsur watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel dan cerpen. Watak biasanya lebih daripada satu dan perlu konsisten. Watak perwatakan (watak dan perwatakan mempunyai maksud yang berbeza.) terdiri daripada watak protagonis, watak antagonis, watak sampingan, watak tambahan dan watak tidak wujud. Watak protagonist merupakan watak yang menggerakkan sesuatu cerita iaitu watak utama. Watak antagonis pula ialah watak jahat yang selalu bersaing dengan watak protagonist di dalam sesebuah cerita. Watak sampingan terdiri daripada beberapa orang yang akan membantu perkembangan watak protagonist dan antagonis. Watak tambahan ialah watak yang tidak penting tetapi berfungsi di dalam cerita dan jika watak ini tiada, ia tidak menjejaskan cerita. Watak tidak wujud pula merupakan watak yang tidak menunjukkan dirinya secara fizikal tetapi hadir melalui mimpi, ingatan, nostalgia dan sebagainya. Kuliah berhenti di sini dan di sambung dengan perbentangan kertas kerja yang melibatkan dua kumpulan.
Perwatakan tidak diterangkan


9.0 MINGGU KE SEMBILAN
Sambungan kuliah minggu lepas diteruskan dengan unsur keempat dalam penulisan novel dan cerpen iaitu latar. Latar merupakan faktor yang menjadi latar belakang dalam penulisan fiksyen. Latar dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu latar tempat, latar suasana dan latar masa. Latar tempat merupakan latar yang berlaku sesuatu perstiwa dalam cerita. Manakala latar suasana terbentuk oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan peristiwa dalam cerita. Latar ini melibatkan perasaan, cuaca, tempat dan aktiviti manusia. Latar masa pula terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu masa menunjukkan waktu, masa berkaitan dengan peristiwa sejarah, masa mengikut calendar dan masa mengikut bencana alam.

Unsur seterusnya berkaitan dengan sudut pandangan. Sudut atau sisi pandangan sering digunakan oleh penulis untuk melihat sesuatu kejadian dalam cerita. Sudut pandangan dilihat dari segi sudut pandangan oang pertama, sudut pandangan serba tahu, sudut pandangan peninjau dan sudut pandangan objektif. Gaya dan bahasa menjadi nadi untuk menghidupkan sesebuah cerpen atau novel. Gaya dan bahasa yang digunakan oleh penulis akan menyerlahkan dirinya sendiri. Gaya bahasa dilihat melalui pemilihan kata atau diksi, pembentukan ayat atau sintaksis, pembentukan bahasa figuratif dan tempo yang sesuai dengan watak, suasana dalam cerita yang ditulis dan unsur terakhir ialah berkenaan dengan suasana cerita. Suasana dalam cerita dapat membantu menegaskan maksud penulis selain mempesonakan pembaca. Suasana cerita selalunya dicipta dan dikawal oleh watak protagonis. Adegan dan latar cerita perlu sesuai untuk membantu menguatkan suasana dalam sesebuah novel atau cerpen.

Kuliah diteruskan dengan sumber idea untuk menulis. Sumber dibahagikan kepada sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang dapat dirasai, dialami, dilalui dan disaksikan sendiri oleh penulis. Sumber primer terdiri daripada pengalaman kehidupan peribadi, hubungan kekeluargaan, persekitaran, pengalaman pengembaraan dan budaya serta cara hidup. Selain itu, sumber sekunder melibatkan pembacaan, penyelidikan, menonton, mendengar cerita orang lain, pengalaman orang lain dan sebagainya. Berlainan dengan sumber pertama yang mana sumber ini tidak dialami sendiri oleh penulis. Kuliah berhenti di sini setelah tajuk penulisan sastera telah habis diajar. Perbentangan kertas kerja dilakukan dengan empat kumpulan meneruskan pembentangan dan setelah selesai perbentangan kuiz diadakan sebelum kelas berakhir.

10.0 MINGGU KE SEPULUH

Minggu ini kelas dimulakan dengan pembentangan kertas kerja yang dilakukan oleh tiga kumpulan. Kemudian kuliah akan diteruskan dengan dua tajuk utama iaitu penulisan email yang efektif dan penulisan tesis. Email merupakan satu bentuk komunikasi secara siber yang tidak rasmi dilakukan. Penulisan ini semakin popular setanding dengan kemajuan dan kecanggihan zaman siber yang mudah, cepat dan ringkas untuk menulis dan menghantar email. Penulisan email yang baik perlu mengikut dan menggunakan kaedah yang baik seperti mempunyai salam pembuka, susun atur yang baik, status, intonasi, isyarat dan singkatan yang sesuai dengan apa yang hendak disampaikan.

Salam pembukaan digunakan semasa permulaan untuk menulis email. Di Amerika Syarikat salam pembuka tidak diperlukan jika status penulis lebih tinggi daripada penerima dan salam pembukaan seperti ‘selamat pagi’, ‘petang’ tidak sesuai digunakan, kerana email mungkin akan dibaca pada waktu yang berlainan. Manakala dari segi susun aturnya pula tidak sama diantara komputer. Tulisan di dalam email perlu pendek, singkat, mudah, tidak berbelit dan email yang baik adalah email yang singkat dan mudah untuk difahami oleh penerima. Status seseorang dikenalpasti berdasarkan email yang diterima oleh pembaca. Petunjuk yang selalu mengambarkan status penulis ialah ejaan dan alamat email yang digunakan. Kesilapan ejaan yang banyak mengambarkan penulis tidak sopan dan tidak berpendidikan. Alamat email memberi petunjuk terhadap status penulis berdasarkan nama ID yang digunakan.

Seterusnya intonasi yang digunakan oleh penulis menggambarkan penekanan perkataan yang ingin diungkapkan. Terdapat tiga cara yang menggambarkan turun naik suara dan emosi, antaranya penekanan ringan, penekanan kuat dan penekanan ekstrem. Penekanan ringgan ditulis dengan menggunakan apitan bintang (*) sebelum dan selepas perkataan. Penekanan kuat mengunakan huruf besar kesemuanya dan tanda seru(!) dan penekanan ekstrem adalah penekanan yang benar-benar ingin menekankan sesuatu dengan menggunakan tanda (<< >>) pada awal dan akhir perkataan. Isyarat pula merupakan tulisan yang tidak mempunyai intonasi, nada turun naik suara dan bahasa tubuh. Tetapi terdapat beberapa isyarat atau sign yang digunakan dalam email seperti smiley atau emotion dan akhir sekali berkenaan dengan singkatan yang digunakan dalam penulisan email untuk memudah dan mempercepatkan komunikasi seperti 4U bermaksud ‘for u’ dan sebagainya. (Kata tetapi tidak boleh diawal ayat) (dua isi dikemukakan dalam satu ayat. Sila tulis dalam dua ayat berbeza)

Kemudian kuliah disambung kepada tajuk ke dua iaitu penulisan tesis. Tesis ialah bukti bertulis tentang sesuatu penyelidikan yang dilakukan dalam masa lima atau enam tahun untuk disiapkan. Terdapat beberapa perkara penting sebelum menulis tesis diantaranya pembaca dan format. Pembaca tesis terdiri daripada pembaca khusus dalam bidang tersebut yang mempunyai kepakaran dan berbeza dengan pembaca buku yang dibaca oleh orang ramai yang berlainan kepakaran. Penulis perlu mengetahui cara dan format penulisan tesis sebelum melakukan tesis dan format tesis terdiri daripada bahasa, nada, gaya dan format penting. Manakala intipati tesis merupakan kajian atau penyelidikan yang boleh didokumenkan dan dibuktikan secara tepat. Hujah yang diketengahkan lebih menjurus ke arah penerokaan satu tajuk yang diusahakan secara tertib untuk menghasilkan sebuah bukti yang konkrit. Kuliah minggu ini berakhir di sini dan topik penulisan tesis akan disambung pada minggu hadapan.

11.0 MINGGU KE SEBELAS
Kuliah minggu ini bermula dengan perbentangan terakhir kertas kerja hasil daripada tiga kumpulan. Kemudian kuliah disambung dengan tajuk bentuk dan susun atur tesis. Terdapat enam cara susun atur tesis yang diketengahkan iaitu panduan umum, latar belakang, isi dan kandungan tesis, kesimpulan dan penutup, lampiran serta bibliografi. Dalam panduan umum terdapat lima perkara yang ditekankan iaitu pengakuan, penghargaan, abstrak kandungan dan senarai rajah, graf, carta dan singkatan perkataan. Manakala bahagian latar belakang mengandungi pengenalan umum tentang tajuk, tesis kajian, skop kajian, rasional kajian, kaedah kajian dilakukan, pendekatan kajian, kajian lepas dan harapan penemuan.

Bahagian ketiga mengenai isi dan kandungan tesis. Bahagian ini mengandungi beberapa bab dan setiap bab mengandungi subtajuk yang tersendiri. Kemudian bahagian ke empat mengenai kesimpulan dan penutup. Setiap analisis, hipotesis, tujuan kajian dibentang semula dan dinilai penemuanya. Bahagian ini juga boleh ditulis nota kaki, nota tangan atau rujukan dari mana-mana carta dan analisis hasil penemuan yang didapati berdasarkan kajian. Seterusnya bahagian lampiran pula perlu ditulis halaman, serta salinan asal sekiranya ada dan bahagian terakhir ialah bibliografi. Kesemua tajuk buku hendaklah diitalikkan tapi artikel yang diambil daripada majalah, jurnal, akhbar hanya italikkan nama atau sumber artikel itu sahaja. Kemudian kelas berakhir dengan pertanyaan soalan kepada pelajar, jika ada yang tidak difahami sepanjang kuliah berlangsung.

Tiada penutup


Ulasan dan komen
1. Banyak lebihan kata-kata
2. penggunaan perkataan yang tidak sesuai boleh pesongkan maksud yang ingin disampaikan.
3. Format: tiada pengenalan dan penutup.

Markah Rumusan kuliah 8.5 daripada 10 markah.

Thursday, June 25, 2009

Ulasan Novel ...‘ER…EXCUSE ME!’


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA


TUGASAN 2:

ULASAN NOVEL
‘ER…EXCUSE ME!’


PENSYARAH : CIK MAHARAM BT MAMAT.

KUMPULAN : THE PEARL.

AHLI:

SUHAIBAH BT OTHMAN
NORA AZLINA BT SOBRI
NORLINDA BT IBRAHIM
NURFAIZAH BT ARZMI
SITI HASLINDA BT ADRIS
1.0 PENGENALAN

Dalam penulisan dan penerbitan novel, penulis menerbitkan (mengemukakan) pelbagai kaedah dan bentuk penulisan yang menarik minat pembaca dan masyarakat. Novel merupakan satu bentuk informasi atau maklumat yang bercetak yang menghuraikan dan menerangkan perjalanan kehidupan manusia dari bentuk konflik diri, watak perwatakan, latar belakang sosiobudaya, perhubungan gender dan masyarakat serta bentuk tingkah laku positif atau pun negatif.

Tingkah laku didefinisikan sebagai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak terus, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku merupakan manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut (tanpa perkataan ini, tulisan masih difahami maksudnya. Lebihan kata-kata) Lewis M.Baker (2001) (tiada disenaraikan dalam rujukan) menyatakan tingkah laku adalah apa yang kamu lakukan, cara kamu beraksi dan tindak balas terhadap persekitaran, tingkah laku juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran. [tidak semestinya perlu salin perkataan demi perkataan daripada bahan rujukan] Selain itu, tingkah laku menurut Al-Ghazali dari perspektif islam menyatakan tingkah laku mempunyai tujuan agama dan kemanusiaannya yang tersendiri. (ayat berbelit!) Terkandung beberapa ciri tingkah laku manusia diantaranya adalah setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan kepada dorongan dan tujuan tertentu. (ayat tergantung. Sila nyatakan sumber rujukan bagi fakta ini)

Dalam penulisan novel juga, bentuk tingkah laku sama ada tingkah laku positif atau pun negatif ditekankan dan diserap dengan baik dalam setiap watak yang di tonjolkan. Penekanan kepada setiap tingkah laku watak memainkan peranan yang besar untuk mencorakkan perjalanan cerita yang lebih tersusun dan teratur serta menarik. Setiap tingkah laku dalam watak yang dibentuk oleh penulis dalam penulisan novel diterapkan dan diperkuatkan dengan penggunaan ilmu dan teknik dalam ilmu pengurusan tingkah laku dan juga ilmu kaunseling. (berapa banyak ”dalam” daaaaaaaaaa)

[Ulasan: pengenalan yang baik. Tahniah!]

2.0 SINOPSIS NOVEL

Novel yang bertajuk 2 (tajuk dua?) hasil penulisan Nass Alina Noah merupakan sebuah penulisan yang mengisahkan konflik diri dan tingkah laku pelajar sekolah. Novel ini menonjolkan ciri-ciri tingkah laku pelajar di sebuah sekolah yang menampilkan watak yang lahir dari latar belakang keluarga yang berbeza dari segi ekonomi dan bentuk perhatian. (awasi penggunaan “dari” dan “daripada”)

Pada awal cerita, penulis menampilkan watak sampingan iaitu Romeo yang merupakan seorang pelajar kacukan melayu inggeris yang baru pulang dari luar negara, London dan baru memulakan persekolahan di sebuah sekolah di Selangor. Romeo menjadi tumpuan ramai pelajar perempuan yang ingin mendekatinya kerana kelebihannya dari segi kewangan, wajah dan tingkah laku yang baik. Romeo merupakan anak tunggal kepada Tengku Marcella, seorang wanita yang bekerjaya dan cemerlang dalam hidup tetapi telah kehilangan suami beberapa tahun yang lalu. Romeo menampilkan tingkah laku yang positif pada awal cerita di mana Romeo merupakan seorang pelajar yang peramah, pemaaf dan merendah diri. Watak utama di pegang oleh Jail atau nama sebenarnya Ria Jelita, merupakan seorang pelajar dari keluarga yang bermasalah di mana ayahnya merupakan seorang penagih dadah dan kaki judi. Jail dijadikan anak angkat oleh Datuk Kamal, ayah kepada saudara kembar, Emelyn dan Evelyn. Jail merupakan seorang pelajar yang bijak dan cergas dalam bidang sukan. Watak Jail diberi penekanan dari pelbagai aspek dan bentuk tingkah laku yang berbeza mengikut kesesuaian cerita dan jalan penulisan.

Pada pertengahan cerita, penulis banyak menampilkan ulasan tentang persahabatan antara Jail dan Meow Meow atau nama sebenarnya adalah Mimi Maisarah. Jail dan Meow Meow merupakan sahabat karib sejak dari kecil sehingga remaja. Persahabatan Jail dan Meow Meow sentiasa menjadi detik cemburu kepada Emelyn yang berhasrat untuk merosakkan perhubungan mereka. Acap kali konflik diantara Jail dan Emelyn terjadi dan Jail mendapat pembelaan dari Meow Meow yang melindungi Jail dari kutukan dan hinaan Emelyn. Selain itu, konflik juga kerap berlaku diantara Meow Meow dan Emelyn yang berebut untuk mendapat perhatian Romeo. Pada pertengahan cerita ini, terdapat pelbagai bentuk salah laku dan bentuk tingkah laku yang negatif sama ada dari segi tingkah laku nonverbal dan juga verbal.

Pada kemuncak cerita, berlaku konflik yang besar di antara Romeo, Jail dan Meow Meow. Latar belakang Jail yang merupakan seorang anak penagih dadah dan kaki judi, seorang yang berpersonaliti seperti lelaki menyumbang kepada ketidakselesaan kepada guru kelas untuk Jail berkawan dengan Meow Meow. (ayat berbelit) Perhubungan yang rapat yang terjalin diantara Meow Meow dan Romeo juga mengundang pertelingkahan yang besar dan merosakkan perhubungan di antara Meow Meow dan Jail di mana Jail secara terangnya sangat membenci Romeo yang pada anggapannya seorang lelaki asing yang berperibadi buruk dan menunjukkan ciri-ciri lelaki yang bukan berbudaya timur. (ayat kompleks yang berbelit-belit. Terlalu banyak fakta yang ingin diisi hingga menyulitkan pembaca. Ayat tak gramatis. Penggunaan kata ”yang” terlalu banyak hingga cacatkan struktur ayat) Konflik yang tercetus di antara Meow Meow dan Jail telah merosakkan hubungan persahabatan mereka di mana Jail telah mengambil keputusan untuk bertukar sekolah. Romeo pula telah terlibat di dalam kegiatan lumba haram akibat daripada kebosanan hidupnya yang kekurangan kasih sayang dari keluarga.

Pada pengakhiran cerita, penulis menonjolkan penyelesaian konflik di antara Jail, Romeo, Meow Meow dan Emelyn di mana Jail telah menukar fikiran untuk bertukar sekolah setelah mengetahui Meow Meow menghidapai barah otak. Setelah kematian Meow Meow akibat cedera parah setelah terjatuh dari gaung kerana ingin menyelamatkan dirinya daripada menjadi mangsa rogol, Jail dan Romeo telah mengalami masalah kemurungan yang teruk kerana tidak dapat menerima hakikat akan kematian Meow Meow. (ayat berbelit. Banyak perkara ingin dinyatakan dalam satu ayat). Manakala Emelyn pula telah menunjukkan tingkah laku yang baik kepada Jail setelah terhutang budi kepada Jail kerana menyelamatkannya daripada menjadi mangsa rogol mat rempit. (ayat!) Pada akhirnya, Jail telah dapat menerima hakikat bahawa kematian Meow Meow adalah kerana kemalangan dan bukannya akibat perbuatan Romeo. Romeo pula telah pulih daripada traumanya setelah dapat menyesuaikan dirinya daripada menyalahkan dirinya ke atas kematian Meow Meow (berapa banyak ”daripada” dan ”nya” dalam satu ayat daaaaaaaaaaaaa). Jail, Romeo dan Emelyn telah menjalinkan persahabatan yang baik.


3.0 TUJUAN KAJIAN

Tujuan kajian tentang novel yang bertajuk Er...Excuse Me ! hasil penulisan Nass Alina Noah adalah untuk memenuhi keperluan subjek kursus Bentuk-bentuk Penulisan (ZZZT 2213). (tujuan seumpama ini tidak ilmiah sifatnya. Sama seperti menyatakan tujuan kajian ”untuk lulus dan dapat ijazah” bila menulis latihan ilmiah. Sila rujuk nota untuk kuliah pertama kursus ini) Selain itu, tujuan utama kajian novel ini adalah untuk melihat penulisan kreatif penulis dalam menghuraikan setiap tingkah laku yang berbeza dalam setiap watak yang ditonjolkan. Perbezaan tingkah laku bermula dari watak utama, watak sampingan sehingga watak-watak kecil memberikan satu informasi dan pengetahuan bagaimana setiap individu dalam masyarakat mempunyai tingkah laku yang berbeza di antara satu sama lain sama ada dari segi tingkah laku positif mahupun negatif. Selain itu, kajian ini juga untuk melihat kesinambungan permulaan cerita sehingga pengakhiran cerita tersebut dan mengupas pelbagai bentuk dan jenis tingkah laku yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pembaca untuk menilai kelebihan dan keburukan tingkah laku dalam masyarakat realiti.


4.0 SKOP KAJIAN

Skop kajian adalah untuk melihat kepelbagaian jenis tingkah laku sama ada tingkah laku tersebut dari segi positif ataupun negatif. Skop kajian ini juga adalah untuk melihat kelebihan dan kelemahan tingkah laku yang ditonjolkan. Skop kajian tingkah laku dalam novel ini juga ditampilkan melalui tingkah laku kebergantungan diri, tingkah laku destruktif (merosakkan), tingkah laku desruptif (mengganggu), tingkah laku pergantungan berlebihan, tingkah laku kebimbangan, tingkah laku pengunduran diri dan tingkah laku pengasingan diri. Melalui kepelbagaian tingkah laku yang di tonjolkan ini membantu penulis menghuraikan setiap jalan cerita dengan pelbagai konflik tingkah laku yang bertentangan dalam membantu plot dan jalan cerita menjadi lebih menarik. Selain itu juga, konflik tingkah laku yang bertentangan ini juga membantu penulis menimbulkan emosi kepada pembaca dan membuatkan pembaca berfikir tentang jalan cerita yang seterusnya.


5.0 KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian dalam novel ini menggunakan pendekatan sistem mentor dalam pengurusan tingkah laku bermasalah dan juga menggunakan pendekatan psikologi yang menampilkan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi barat untuk dikaitkan dengan tingkah laku–tingkah laku watak yang digunakan dalam novel yang bertajuk Er...Excuse Me! ini. Pendekatan sistem mentor dalam pengurusan tingkah laku bermasalah ini dicadangkan untuk kegunaan pihak guru. Tidak salah bagi seorang guru cuba untuk mendekati serta menyelami perasaan pelajarnya melalui sistem mentor. Namun, sistem mentor yang asal harus diperhalusi agar guru dapat merapatkan diri serta membina hubungan yang akrab di kalangan pelajar khasnya yang mempunyai masalah salah laku. Selain matlamat untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik, matlamat sistem mentor juga harus menjurus kepada pembentukan peribadi pelajar. Justeru, sistem mentor di sekolah harus diteruskan di semua peringkat persekolahan bagi menangani permasalahan salah laku di kalangan pelajar dari akar umbinya.

Manakala pendekatan psikologi pula digunakan kerana kaedah kajian ini dikaitkan dengan kerohanian yang melibatkan masalah pemikiran, perasaan, ingatan, pembayangan dan penaakulan.6.0 ASPEK YANG DI KAJI

Melalui penulisan novel ini, aspek yang ingin di kaji adalah mengenai tingkah laku pelajar atau remaja membabitkan watak utama, watak sampingan dan juga watak-watak kecil. Nass Alina Noah menampilkan pelbagai watak yang mempunyai tingkah laku yang berbeza dan saling bertentangan untuk mencorakkan hasil penulisan dan cerita yang menarik bersesuaian dengan cerita tentang remaja sekolah dan konflik dalam diri pelajar yang berumur 16 tahun, penulis menyerapkan tingkah laku yang agresif, suka memberontak, tingkah laku destruktif dan sebagainya dalam setiap watak. (ayat kompleks yang sarat dengan fakta. Terlalu banyak yang nak diceritakan menyebabkan ayat ini jadi terlalu panjang dan berbelit-belit). Contohnya watak utama iaitu watak Jail yang mempunyai tingkah laku yang pelbagai mengikut kesesuaian cerita. Diantaranya jail mempunyai tingkah laku pengunduran diri, tingkah laku pengasingan diri, tingkah laku kebimbangan dan sebagainya. (dua ayat ini boleh digabungkan) [Jail yang menjadi watak utama mempunyai tingkah laku yang pelbagai mengikut kesesuaian cerita seperti . tingkah laku pengunduran diri, tingkah laku pengasingan diri, tingkah laku kebimbangan dan sebagainya].

Ahli psikologi berpendapat bahawa zaman remaja adalah tempoh peralihan antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Remaja adalah satu jangka masa pertumbuhan dan perkembangan. Pakar psikologi juga menyatakan bahawa zaman remaja penuh dengan idealisme, pemberontakan dan tekanan. Perubahan-perubahan yang di alami oleh remaja membuatkan dirinya berada dalam keadaan tidak stabil, kekeliruan dan konflik. Konflik peribadi yang berlaku dalam diri remaja selalunya di sebut sebagai ‘krisis identiti’. Remaja juga banyak membuat tingkah laku yang merunsingkan ibu bapa dalam usaha mereka untuk mencari identiti diri. Ini termasuklah penampilan diri (pakaian, potongan rambut, gaya bercakap dan pergerakan ) yang mungkin disebabkan oleh pengaruh sesuatu kumpulan atau disebabkan oleh faktor dalaman remaja itu sendiri. Selain itu, tingkah laku remaja juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindak balas, tindakan dan reaksi. Remaja bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya remaja tersebut mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia akan berupaya berinteraksi dan bertingkah dengan lebih yakin. (siapa ahli psikologi tersebut? Nyatakan juga sumber rujukan fakta ini. Elakkan diri daripada terlibat dengan plagiat)

Terdapat banyak tingkah laku yang ingin di kaji melalui hasil penulisan novel ini, diantaranya adalah tingkah laku kebergantungan diri, tingkah laku destruktif (merosakkan), tingkah laku desruptif (mengganggu), tingkah laku pergantungan berlebihan, tingkah laku kebimbangan, tingkah laku pengunduran diri dan tingkah laku pengasingan diri. Setiap tingkah laku yang ingin dikupas mempunyai pelbagai maksud dan bentuknya yang tersendiri.


7.0 MENILAI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN TINGKAH LAKU YANG DI TAMPILKAN.

Setiap tingkah laku yang di tonjolkan oleh remaja dalam novel ini mempunyai sebab dan kesannya yang memberi implikasi kepada keputusan kepada diri pelajar tersebut. Kelebihan kerana bertingkah laku secara positif memberi peluang kepada pelajar untuk diterima dalam masyarakat dan disayangi oleh orang sekeliling. Kelemahan kerana bertingkah laku secara negatif memberi kesan buruk bukan sahaja kepada pelajar tersebut malahan turut mengaitkannya dengan masyarakat sekeliling. Kelebihan dan kelemahan tingkah laku yang ditunjukkan boleh dirujuk kepada pendapat ahli psikologi. Menurut pakar psikologi tingkah laku, John Watson (1878- 1958) (rujukan ini tiada dalam bibliografi. Tahun yang ditulis adalah tahun tulisan tersebut diterbitkan, bukannya tahun hayat penulis ini) berpendapat kajian psikologi sebenarnya hanya berkaitan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Beliau juga mengatakan (bahawa) tingkah laku adalah hasil daripada apa yang dialami. Watson juga menegaskan, pengawalan keadaan sekeliling dengan yang betul dapat menghasilkan apa yang dikehendaki daripada individu. Dalam novel ini dapat dilihat apabila terdapat pengawalan keadaan sekeliling oleh cikgu A Go Go membuatkan pelajar bertenang setelah keadaan kelas gamat kerana lawak jenaka yang dibuat oleh Meow Meow. (banyak perkara dalam satu ayat. Ayat jadi berbelit)

“Er...saya tak percaya. Saya rasa awek-awek tu tergila-gilakan cikgu sebab.... dia orang tidak nampak cacing kerawit dalam perut cikgu tuuu...” giliran Meow Meow pula membidas. Sekali lagi kelas gamat sehingga cikgu A Go Go mengangkat tangannya, minta bertenang.( halaman 52 )

justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


7.1 KELEBIHAN TINGKAH LAKU

Novel ini menampilkan watak utama yang di mainkan oleh Jail atau Ria jelita yang menunjukkan tingkah laku kebergantungan diri. Jail merupakan seorang anak dari keluarga yang bermasalah mempunyai tingkah laku yang boleh hidup secara berdikari tanpa memerlukan bantuan daripada orang lain (ayat. Banyak perkara diterangkan dalam satu ayat menyebabkan ayat berbelit). Menurut ahli psikososial Erik Eriksson (tiada dalam bibliografi) mengemukakan perkembangan manusia lebih menjurus kepada perkembangan identiti yang berlaku secara berterusan sehingga ke akhir hayat. Beliau mengemukakan lapan peringkat perkembangan manusia yang bermula dari sejak lahir sehingga ke akhir hayat. Salah satu tahap perkembangan manusia yang di kemukakan oleh Erik Eriksson adalah tahap autonomi lawan curiga di mana individu berkeupayaan melakukan sesuatu dengan bergantung kepada diri sendiri sehingga berjaya seterusnya membentuk identiti yang kukuh dan berkeyakinan tinggi.

”Haah, Jail. Saya tak nampak pun kamu beli apa-apa tadi ?”sahut Datin Eleeda.
”Er...saya tak nak beli apa-apa, Datuk, Datin. Lain kali ajelah.
"Er...saya pergi dengan teksi nanti.”
”Er...tak payah susah-susah. Saya boleh pergi sendiri. Saya pergi dulu ya Datuk, Datin? Assalamualaikum!” ( halaman 370 )

(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Petikan ini seakan tiada kaitannya dengan huraian.
Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


7.2 KELEMAHAN TINGKAH LAKU

Menurut Atkinson (1990) (tiada dalam bibliografi) tingkah laku bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang terkeluar daripada kehendak, norma-norma dan nilai sesuatu masyarakat. Tingkah laku bermasalah boleh merangkumi tingkah laku destruktif, tingkahlaku desruptif, pergantungan berlebihan, tingkah laku kebimbangan, tingkah laku pengunduran diri dan tingkah laku pengasingan diri. Tingkah laku bermasalah ini akan menjadi lebih berbahaya sekiranya ianya melibatkan klik yang mana akhirnya akan mengakibatkan keganasan sekiranya tidak dibendung dengan lebih awal. (nyatakan sumber)


7.2.1 Tingkah laku Destruktif/Merosakkan

Tingkah laku destruktif sering berlaku di kalangan pelajar sekolah yang mula memasuki usia remaja. Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam. Biasanya tingkah laku destruktif di kalangan pelajar amat membahayakan yang boleh mengakibatkan kecederaan pelajar-pelajar lain yang dimusuhi. Sekiranya pelajar melibatkan klik, ia akan menyebabkan kes gangsterisme seperti kejadian pukul di luar sekolah mahupun di dalam sekolah. Tingkahlaku destruktif sebenarnya dipelajari sama ada melalui masyarakat, ibu bapa mahupun televisyen. (mana rujukan?)

”Heh, kenapa kau ni, hah ? Pucat lesi! Tak cukup darah? Hah, eloklah tu, cepat sikit mampusnya....”
”Kalau aku jadi hantu pun aku takkan lepaskan kau, Emelyn...apatah lagi Romeo tu,” jawab Meow Meow sambil meluru ke arah cermin untuk berbedak.
(halaman 174 )

Meow Meow tersengih. Telinganya dapat menangkap Dengan jelas bunyi tapak kasut Emelyn. Dia tidak sabar Untuk memulakan siri pembalasan dendamnya kali ini.
(halaman 179 )


(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.
7.2.2. Tingkah laku Desruptif/Menganggu

Individu yang mempunyai tingkah laku desruptif pula sentiasa menganggu dan menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, tingkah laku menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adik beradik mahupun rakan sebaya. Jenis-jenis tingkah laku desruptif termasuk hiperaktif, terlalu membuat bising, pergerakan melampau, menganggu rakan sebaya, gelak terbahak-bahak serta menunjukkan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak. Biasanya, tingkah laku ini dialami oleh pelajar lelaki berusia 10 hingga 11 tahun. Selalunya tingkah laku desruptif akan menjadi punca terjadinya tingkah laku destruktif jika emosi tidak terkawal dan melibatkan aspek balas dendam, tidak puas hati dan sebagainya. (nyatakan sumber rujukan)


”Dah habis mengilai, hantu Jerangkung?” soal Jelita sambil menyapu lututnya.Romeo yang masih tertiarap itu tidak dipedulikannya namun matanya masih mencerlung ke arah Emelyn yang sedang tergelak besar.( halaman 180 )


(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


7.2.3 Tingkah laku pergantungan berlebihan


Tingkah laku bermasalah mungkin juga berbentuk kebergantungan berlebihan yang menunjukkan individu tidak dapat berdikari. Sebaliknya, individu yang sebegini amat bergantung kepada orang lain dan kumpulannya. Pada suatu ketika apabila orang yang diharapkannya tiada, individu ini akan berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan tidak tahu apa yang akan di lakukannya. Individu sebegini mudah mengikut percakapan orang lain dan mudah dipengaruhi. Ini akan menimbulkan masalah pembentukan personaliti dan kendiri pelajar khasnya apabila mudah dipengaruhi oleh orang lain. (sumber rujukan)

Kemungkinan ia akan menimbulkan masalah tingkah laku yang lebih agresif akibat terlalu bergantung kepada orang lain. Pendirian orang yang mempunyai tingkah laku kebergantungan berlebihan ini juga kurang tegas apabila mengeluarkan sesuatu pendapat. Mereka juga teragak-agak untuk membuat sesuatu keputusan. Individu sebegini juga merupakan seorang yang pendiam, tidak aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan dan tekanan (sumber rujukan). Eva, jojo dan Baby merupakan pengikut setia kepada Emelyn dan tidak pernah berani melawan setiap percakapan dan arahan yang dikeluarkan oleh Emelyn. (ayat ini perlu dipisahkan dalam perenggan baru. Beri keterangan yang lebih terperinci untuk kaitkan watak-watak dalam novel dengan tingkah laku yang telah dihuraikan)


”Hah, tunggu apa lagi? Eva, Baby, Jojo angkatlah ketua kau orang tu,” Sindir Jaywai. Emelyn mendengus kasar sebaik sahaja Eva memegang lengannya. (halaman 59 )

Serentak dengan itu, Eva, Baby dan Jojo saling berpandangan. Eva sudah tidak sanggup untuk
mendengar apa yang bakal diperkatakan oleh kakaknya itu. Dia pasti ada sesuatu yang tidak
menggembirakan. ( halaman 194 )


(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori
.7.2.4 Tingkah laku Kebimbangan

Satu lagi jenis tingkah laku bermasalah ialah tingkah laku kebimbangan. Manja Mohd Ludin (1990) (tiada dalam senarai bibliografi) mendefinisikan kerisauan sebagai “…. Pengalaman emosi yang tidak menggembirakan yang dialami oleh seseorang ketika ia merasa takut atau menghadapi ancaman dari sesuatu yang tidak dapat ditentukan dengan jelas.”. Oleh itu, kebimbangan berkait rapat dengan emosi ketakutan. Walaupun kebimbangan adalah suatu keadaan emosi yang berlaku di peringkat dalaman pelajar namun ianya juga merupakan salah satu daripada jenis tingkah laku bermasalah yang kurang ditonjolkan permasalahannya. Seseorang yang sentiasa bimbang akan sentiasa cemas atau ‘phobia’ menghadapi sesuatu cabaran. Mengikut kajian Barat, kanak-kanak yang selalu berada di dalam kebimbangan akan mendapat markah yang rendah berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Hill dan Eaton (1971) (tiada dalam bibliografi) mendapati kanak-kanak yang berada dalam keadaan kebimbangan menjawab ujian dengan tergesa-gesa kerana takut akan peruntukan masa yang terhad. Mereka banyak melakukan kesilapan. Kebimbangan adalah fenomena yang akan menyebabkan kanak-kanak mempunyai personaliti dan kendiri yang negatif. Individu sebegini akan menghadapi kesusahan dalam perhubungan dengan orang lain. Antara sebab terjadi tingkah laku kebimbangan ialah percanggahan motif, konflik diri antara tingkah laku dan nilai sebenarnya, penyesuaian diri dalam menghadapi suatu keadaan yang baru, menghadapi suatu keadaan yang sukar diramal dan kehilangan tempat bergantung.

Pagi tadi, Jaywai sudah memberikan isyarat bahawa Romeo akan menyertai perlumbaan haram sekali lagi. Jelita benar-benar bimbang jika Meow Meow mengikutnya nanti. Lebih bimbang jika sesuatu berlaku kepada lelaki itu. Bukanlah dia bimbangkan sangat akan keselamatan Romeo, tetapi Meow Meow pasti sunyi jika Romeo tiada. ( halaman 430 )

(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


7.2.5. Tingkah laku Pengunduran Diri

Pengunduran diri merupakan penarikan diri daripada suatu situasi kurang selamat atau mengancam. Tingkah laku ini merupakan mekanisme helah bela diri. Tingkah laku pengunduran diri ini jika dibiarkan akan menyebabkan pembentukan konsep kendiri yang rendah, tidak yakin untuk berinteraksi dan terjejasnya perkembangan sosial, emosi dan intelek serta kurang upaya untuk menyelesaikan masalah. Tingkah laku pengunduran diri ini akan menyebabkab individu menyimpan perasaan dalam hati dan tidak dapat meluahkannya. Ini akan mempengaruhi pemikiran dan pembentukan personaliti mereka.

Seperti dalam penulisan novel ini, (ayat) penulis menceritakan tentang halangan oleh Puan Rubah Putih akan persahabatan antara Jail dan Meow Meow. Jail merasa terkilan dan perlu menghindarkan diri daripada Meow Meow. (Penerangan terlalu ringkas. Tidak dapat kaitkan teori psikologi dengan novel)

”Er..Datuk...saya ada sesuatu nak cakap ni.”
”Apa Jail? Jangan serius sangat. Seramlah.”
Mereka berdua tergelak kecil, ” Er..bermula pada esok, saya nak pindah keluar dari rumah ni.”
”Kenapa?” dahi Datuk Kamal berkerut. Wajah anak angkatnya itu direnung beberapa ketika.
”Er..saya ingat nak pindah sekolahlah sebab...” (halaman 406 )


(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


7.2.6. Tingkah laku Pengasingan Diri

Pengasingan diri merupakan tingkah laku yang cuba menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku ini juga merupakan sejenis mekanisma helah bela diri untuk mengelakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain. Sesetengah pelajar enggan melibatkan diri dalam aktiviti atau sesi perbincangan yang diadakan di sesebuah bilik darjah apabila pelajar merasakan dirinya tidak dapat mengikuti pembelajaran. Akhirnya ianya akan memyebabkan pelajar-pelajar tidak mempunyai keyakinan diri, rendah diri, pemalu, pendiam, tidak suka berkawan, tidak yakin berinteraksi dan personaliti yang tidak seimbang.

Langkah Jelita terhenti seketika apabila Meow Meow melaungkan namanya berulang kali. Namun demi mengenangkan janjinya yang tidak mahu mencampuri urusan Meow Meow lagi, dia tidak peduli. Langkah kakinya dipercepatkan. (halaman 411 )

Sebaik sahaja mendengar suara itu, Jelita cuba bangun Namun Meow Meow mencengkam lengannya.
”Yo’re not going anywhere, Jail. Kalau kau pergi, kau Akan dapat merasa penangan silat aku hari ni.” (halaman 418)


(justifykan petikan ini.
Tiada ayat yang menyambung perenggan sebelumnya untuk kaitkan dengan petikan yang dikemukakan. Contoh ayat yang boleh digunakan sebagai penyambung berkenaan adalah: Ini dapat dilihat seperti yang tertera dalam petikan dibawah
Tiada ulasan tentang petikan ini yang diaplikasikan menggunakan teori.


8.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, terdapat banyak dan pelbagai tingkah laku yang ditonjolkan oleh setiap watak yang dimainkan. Tingkah laku yang berbeza dan bertentangan ini dapat menarik perhatian pembaca untuk menyelami perasaan individu dari aspek tingkah laku yang ditunjukkan supaya boleh menjadi panduan untuk mengatasi setiap masalah tingkah laku yang timbul.

Daripada penghuraian, tingkah laku bermasalah bukanlah hanya melibatkan aspek-aspek keganasan seperti pecah rumah, melepak, dadah, samseng sahaja namun ianya turut melibatkan permasalahan dalam pembentukan kendiri pelajar yang akan menentukan corak peribadi pelajar tersebut pada usia dewasa. Kita sering memberi tumpuan kepada tingkah laku destruktif atau tingkah laku yang melibatkan keganasan sahaja berbanding tingkahlaku bermasalah seperti kebimbangan, pengunduran diri, pengasingan diri. Justeru, pendekatan sistem mentor dan pendekatan pakar psikologi adalah amat penting untuk mengatasi semua jenis tingkah laku bermasalah tersebut.RUJUKAN

Amla Salleh, Zuria Mahmud dan Salleh Amat, 2006. Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pn. Lee Chee Pheng. Pengurusan Tingkah Laku (tidak perlu tulis pn. Maklumat tak lengkap: Tahun terbit. Tempat terbit. Penerbit)

Mohd Sharani Ahmad, 2006. Psikologi Kanak-kanak. Jabatan Pembangunan Manusia dan pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi, Universiti Putra Malaysia.

Tiwi binti Kamidin. Jurnal bertajuk Pendekatan Sistem Mentor dalam Pengurusan Tingkah Laku.

Jurnal Penyelidikan MPBL, Jilid 5, 2004 57 (maklumat tak lengkap: nama penulis. Penerbit, tempat terbit))

Jurnal Penyelidikan MPBL, Jilid 5, 2004 58 (maklumat tak lengkap: nama penulis. Penerbit, tempat terbit))

Sila justify untuk bibliografi. Gunakan gaya UKM, atau MLA atau APA.Ulasan keseluruhan:
1. penggunaan imbuhan “di” perlu diteliti sama ada perlu dirapatkan atau dijarakkan dalam tulisan.
2. penggunaan perkataan yang tidak tepat.
3. lebihan kata-kata.
4. pengulangan perkataan tertentu seperti “yang” , “dimana” dan “dalam” yang keterlaluan hingga menyebabkan ayat jadi tak gramatis.
5. ayat yang teralu panjang. Terdapat terlalu banyak perkara yang ditulis dalam satu ayat menyebabkan ayat tersebut berbelit-belit.
6. rujukan dalam teks tidak terdapat dalam bibliografi di hujung tulisan.
7. bibliografi/rujukan: sila gunakan gaya UKM, atau APA atau MLA. Sila justify dan tabkan ke dalam sebanyak 5 ketukan pada baris kedua. Lengkapkan maklumat untuk rujukan. Susunan rujukan perlu ikut turutan abjad.
8. novel kajian tidak disenaraikan dalam rujukan/bibliografi.

Markah: 11.5 daripada markah penuh 15.

Ulasan Novel Andai Itu Takdirnya


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA


SEMESTER 2 SESI 2007/2008


PENSYARAH:
CIK MAHARAM MAMAT


KUMPULAN MUTIARA


NAMA AHLI MATRIK

HASLIZA HASSAN

ROSMAINI ZAKARIA
NORHAFIZAH ISMAIL

NABIHAHT BT RADZAI
SITI NORSHEILA BT AZMI1.0 PENGENALAN

Dalam konteks penulisan novel, persoalan yang paling ketara ialah aspek perhubungan manusia. Konflik dalaman dan luaran yang ditempuhi manusia adalah tercetus daripada perhubungan di antara manusia dalam pergaulan seharian. Penulis biasanya menekankan psikologi dan permasalahan dalaman watak dan perwatakan. Konflik jiwa seseorang watak diperkukuhkan dengan penggunaan teknik yang berkait rapat dengan ilmu psikologi dan ilmu kemanusiaan.

Selain itu, watak yang sesuai dan tepat dapat menyalurkan idealisme dan falsafah kemanusiaan. Watak ialah manusia atau pelaku yang dicipta oleh pengarang untuk mendukung tema dan persoalan serta mengembangkan tema sehingga mencapai matlamat pengarang . (sila nyatakan sumber rujukan) Namun begitu, tidak semestinya watak-watak terdiri daripada manusia sahaja. Adakalanya, ditampilkan binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk asing dan objek tertentu. Perwatakan ialah sifat-sifat fizikal dan mental, tabiat, perilaku, sifat keperibadian watak seperti bercita-cita tinggi, benci dan sebagainya.


2.0 SINOPIS NOVEL

Andai itu Takdirnya, hasil tulisan Maharam Mamat mengisahkan tentang kehidupan watak utama iaitu Najwa dalam mengharungi kehidupan pada zaman kanak-kanaknya. Kenangan (pada zaman) kanak-kanak yang dialaminya menjadi pengalaman yang mematangkan kehidupannya. (penggunaan kata ‘nya” dua kali dalam satu ayat: ayat tak gramatis)

Pada pemulaan novel, penulis menceritakan watak utama iaitu Najwa baru balik belajar dari luar negara dan abangnya, Hisyam mengambil dan membawanya pulang ke rumah disambut oleh Mak Nik (orang gaji) [banyak perkara dinyatakan dalam satu ayat]. Kemudiannya, berlaku imbasan kembali watak utama ke alam persekolahan Najwa. Di sekolah, Najwa bermusuhan dengan seorang budak gemuk bernama Ruhani. Ruhani selalu menyebabkan Najwa didenda oleh Cikgu Ramli yang garang di atas kesalahan yang tidak dilakukan. [dua perkara dikemukakan dalam satu ayat iaitu: cikgu ramli seorang yang garang dan Ruhani selalu menyebabkan najwa didenda walaupun dengan kesalahan yang tidak dilakukannya] Ada satu kejadian di mana Ruhani mengamuk kerana pipinya ditampar oleh Najwa kerana memutuskan tali beg pemberian mamanya kerana mendapat markah tertinggi dalam peperiksaan akhir tahun. (berapa banyak kerana daaaa. Banyak perkara dinyatakan dalam satu ayat!) Di dalam kejadian ini, Ruhani terpukul kepala Najwa dengan penyapu dan menyebabkan kejadian Najwa dimasukkan ke dalam hospital. Selepas peristiwa itu, Najwa mengalami penurunan dari segi pembelajaran dan sering sakit kepala manakala Ruhani didenda oleh ibunya dan meminta maaf dengan Najwa. Ruhani menyesal dan ingin berkawan dengan Najwa tetapi Najwa tidak mempercayai Ruhani kerana setiap kali Ruhani berjanji tidak akan berkelakuan jahat kepada Najwa dia akan mungkiri. [terlalu banyak perkara yang ingin dinyatakan dalam satu ayat]

Pada kemuncak cerita, berlaku konflik dalam keluarga Najwa di mana mama dan abahnya sering bergaduh. Mereka bergaduh kerana abahnya takut dan cemburu melihat hubungan baik Najwa dengan Cikgu Ramli kerana merasakan Cikgu Ramli cuba merampas Najwa daripadanya. Pada suatu hari Cikgu Ramli mengalami kecelakaan jalan raya kerana ingin membeli hadiah harijadi kepada Najwa. Ekoran daripada kejadian ini Najwa diberitahu bahawa cikgu Ramli adalah ayah kandungnya dan kerana kejadian ini juga Cikgu Ramli lumpuh. (cikgu Ramli telah lumpuh apabila Najwa diberitahu tentang siapa ayahnya sebenar?) Perenggan ini boleh ditulis seperti berikut:

[Kemuncak novel ini adalah konflik yang timbul dalam keluarga Najwa apabila abah dan mama Najwa sering bergaduh. Pergaduhan ini berlaku akibat rasa cemburu dan takut abah yang melihat hubungan baik antara Najwa dengan Cikgu Ramli kerana merasakan Cikgu Ramli. Abah Najwa khuatir Cikgu Ramli akan merampas Najwa daripadanya.

Cikgu Ramli telah mengalami kecelakaan jalan raya semasa ingin membeli hadiah harijadi kepada Najwa. Kemalangan berkenaan telah menyebabkan Cikgu Ramli lumpuh. Ekoran kemalangan berkenaan juga, Najwa akhirnya mengetahui bahawa Cikgu Ramli adalah ayah kandungnya.

Di pengakhiran, majlis meraikan kepulangan Najwa diadakan. Di dalam majlis ini, Najwa dikejutan dengan pemberitahuan bahawa Ruhani iaitu musuh ketatnya di sekolah sebagai tunang abangnya dan dia berasa sedih melihat keadaan ayah kandungnya, Cikgu Ramli lumpuh serta berharap agar ayahnya dapat berjalan kembali. Dan Najwa menerima ini semua sebagai takdir bersesuaian dengan tajuk novel, Andai itu Takdirnya.3.0 TUJUAN KAJIAN

Novel Andai itu Takdirnya hasil tulisan Muharam Mamat dipilih untuk dikaji dengan tujuan untuk memenuhi kehendak subjek kursus Bentuk-bentuk Penulisan (ZZZT 2213). (tujuan seumpama ini tidak ilmiah sifatnya. Sama seperti menyatakan tujuan kajian ”untuk lulus dan dapat ijazah” bila menulis latihan ilmiah. Sila rujuk nota untuk kuliah pertama kursus ini) Tujuan utama kajian adalah untuk melihat kesinambungan novel ini bagi mengetahui jalan cerita dan bagaimana pengakhiran novel ini berlaku. Selain itu, kajian novel ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kefahaman pembaca terhadap bacaan yang dilakukan dari aspek gaya bahasa, teknik penulisan dan sebagainya terutama sekali dari segi watak perwatakan. Malahan, secara tidak langsung pembaca dapat memperolehi maklumat, pengetahuan dan pendedahan yang meluas tentang penulisan novel.4.0 SKOP KAJIAN

Skop utama kajian novel ini, adalah untuk melihat kelebihan dan kelemahan watak utama dari segi psikologi. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduknya, cara berfikir, bercakap, rupa paras, kepercayaannya dan ideologi serta gambaran perasaan seseorang. Watak utama memainkan peranan utama dalam sesebuah cerita dan menggerakkan atau mengembangkan cerita. Melalui penghayatan ke atas aspek perwatakan dapat dilihat bahawa unsur latar dan jalinan plot merupakan aspek yang penting dalam analisis sebuah novel serta membantu individu memahami konflik manusia yang dipaparkan dalam novel ini.


5.0 KAEDAH KAJIAN

Dalam kajian novel ini, kaedah kajian digunakan ialah kaeadah penyelidikan perpustakaan. Kaedah ini melihat kepada pendekatan psikologi. Pendekatan ini digunakan dalam aspek kejiwaan dan konflik dalaman kemanusian yang melanda watak utama dalam novel ini. Selain itu, pendekatan sosiologi juga turut digunakan kerana alam persekitaran banyak menentukan penonjolan watak yang dibincangkan. Penelitian daripada aspek kejiwaan watak perwatakan membolehkan manusia memahami rahsia jiwa manusia dan keinginan yang mendoromg sikap dan kelakuan sesuatu watak.6.0 WATAK YANG DIKAJI

Watak utama yang dikaji ialah Najwa. Ibu Najwa mempunyai perniagaan batik sendiri. Abahnya pula bekerja dengan sebuah syarikat manakala ayah kandungnya iaitu Cikgu Ramli, cikgu yang mengajarnya di sekolah. Najwa mempunyai seorang abang bernama Hisyam dan seorang adik bernama Anis Sofea serta Najwa banyak menghabiskan masa di rumah bersama-sama dengan orang gajinya, Mak Nik dan Chah, seekor kucing. (isu berbeza. Sila buat ayat yang berasingan)

Di sekolah, Najwa merupakan seorang murid yang pandai. Najwa selalu mendapat tempat pertama di dalam kelasnya. Najwa berkawan baik dengan Rozita, Yana, Mastura dan Siti Hajar dan bermusuhan dengan seorang budak gemuk yang bernama Ruhani. Ruhani suka mengenakan Najwa sehingga Najwa didenda beberapa kali oleh Cikgu Ramli di atas kesalahan yang tidak dilakukan.

Watak Najwa digambarkan sebagai seorang yang kanak-kanak yang manja, degil, suka merajuk dan kurang bertolak-ansur tetapi pandai berjimat atau suka menabung. Semua kemahuan Najwa harus diikuti dan jika tidak dia akan merajuk. Najwa kebosanan tinggal di rumah kerana kedua ibu bapanya sibuk bekerja dan abangnya banyak menghabiskan masa untuk menelaah pelajaran kerana bakal menghadapi peperiksaan Ujian Peperiksaan Sekolah Rendah (UPSR). Biasanya, dia hanya ditemani oleh Mak Nik dan seekor kucing yang bernama Chah.


7.0 MENILAI WATAK UTAMA DARI SEGI KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Setiap watak mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang ditonjolkan; begitu juga dengan watak Najwa. Kekuatan dan kelemahan watak Najwa boleh dilihat dari sudut psikologi. Psikologi sosial melihat kepada kehidupan seharian yang dipengaruhi dan mempengaruhi persekitaran (sosial dan fizikal) di mana seseorang individu berada.

Mengikut tokoh psikologi terkenal, Gordon Allport (rujuk cara tulis rujukan dalam teks. Tiada bibliografi untuk tokoh ini. Lengkapkan rujukan ini) menyatakan psikologi sosial merupakan bidang ilmu yang cuba memahami dan menerangkan bagaimana fikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang dipengaruhi kehadiran individu-individu lain, dikhayalkan, diingati atau hanya dijangkakan. Di dalam novel ini, watak utama Najwa berkhayal kembali ke zaman kanak-kanaknya. Watak Najwa dilihat secara mendalam dari segi psikologi sosial. (hubungkan penerangan ini dengan petikan di bawah, contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

Aku raba seutas rantai emas yang terlindung di sebalik baju kurung yang aku pakai. Loketnya yang tertulis huruf EN aku usap pelahan. Bertimbun kenangan lampau menerjah ingatanku. Dan bersama kenangan itulah aku menjadi dewasa. Dewasa di dalam membuat keputusan dan dewasa di dalam takdir Tuhan”. ( hlm. 7)

“Najwa, kenapa ni?” satu suara lain menyapa. Aku tersentak. Katil nombor sembilan di Unit Rawatan Rapi Hospital Besar Kota Bharu hilang dari mata. Di hadapan, hanya potret wajahku separuh siap yang tergantung di dinding bilik. Aku berpaling. Abang Hisyam berdiri di sisi dengan wajah penuh tanda tanya. (hlm. 225)

Justifykan petikan ini dalam kertas kerja penuh. (tidak dapat ditunjukkan formatnya dalam blog).
Beri ulasan lanjut tentang petikan agar pembaca mampu fahami perkaitan yang wujud antara teori dan karya.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)


7.1 KELEBIHAN WATAK

Kelebihan utama pada watak Najwa ialah yakin pada diri sendiri. Sikap Najwa yang yakin pada diri sendiri boleh dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, (cara tulis rujukan dalam teks! Tidak disenaraikan dalam rujukan) perkembangan personaliti manusia berlaku secara berterusan di sepanjang hayat. Setiap tahap mempunyai perkembangan individu secara positif dan negatif. Teori ini mempunyai 8 tahap utama iaitu kepercayaan lawan ketidakpercayaan, Autonomi lawan bersalah, Insiatif lawan rasa bersalah, Ketekunan lawan rendah diri, Identiti lawan kekeliruan peranan, Kemesraan lawan pengasingan, Generatif lawan pengasingan, Generatif lawan pasif dan kesempurnaan lawan putus asa. Watak Najwa boleh dikaitkan dengan peringkat keempat iaitu ketekunan lawan rendah diri yang berlaku dari umur 6 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini, kemahiran akademik serta sosial akan membina identiti diri yang kukuh pada diri Najwa. Sebaliknya, kekurangan kemahiran boleh menyebabkan kanak-kanak merasa kurang yakin pada diri sendiri dan kegagalan yang dialami boleh menghantaui diri. Kejayaan yang diperolehi Najwa menjadikan dia yakin dalam melakukan semua perkara.


Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Hanya dia seorang sahaja yang bagus. Sebab itu dia marah sangat kepadaku. Dia dengki sebab aku dapat ramai kawan. Semua orang hendak berkawan denganku. Kalau ada apa-apa rancangan, aku akan dilantik sebagai ketua. Semua cadangan aku diterima. Lagi dia marah apabila Cikgu Suhaimi memujiku dalam kelas.Cikgu Suhaimi sering jadikan aku sebagai murid contoh di dalam kelas”. (Hlmn. 13).

Justifykan petikan ini.

Keyakinan diri ini juga dikaitkan dengan wujudnya konsep kendiri yang positif di mana Najwa tahu perasaan identiti peribadi yang dilihat pada dirinya sendiri. Najwa mengenali dirinya sendiri di mana dia tahu kelebihan dan kelemahan diri. Mengikut Willian James, dalam buku Principles of Psychology (Ma’arof Redzuan, 2001) terdapat tiga aspek kendiri iaitu kendiri material terdiri daripada benda-benda yang dimiliki oleh seseorang seperti tubuh badan, keluarga, rumah dan sebagainya, kendiri sosial iaitu sebanyak mana orang lain mengiktiraf imej diri kita, dan ketiga kendiri rohaniah terdiri daripada keupayaan-keupayaan diri untuk mengalami dan merasai asal-usul alam, kesedaran dan keinsafan manusia.

Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)


Justifykan petikan ini.

”Cikgu tahu Najwa dah pandai, tapi Najwa akan lebih pandai kalau rajin baca buku. Bila tahun enam macam Abang Syam, Najwa akan ambil UPSR. Kalau Najwa, Pandai, mesti dapat empat A. Najwa boleh masuk sekolah Asrama,” nasihat Cikgu Rashidah. (Hlmn. 35)

Watak Najwa turut digambarkan sebagai individu yang suka dipuji. Pujian yang diterima oleh Najwa akan menjadikannya bersemangat untuk dia terus berusaha dan bersaing dengan orang lain secara positif. Pujian merupakan salah satu peneguhan positif. Selain pujian, setiap kali mencapai kejayaan Najwa akan diberikan hadiah. Hal ini boleh dikaitkan dengan Teori Pembelajaran. Ahli Behaviouris melihat perhubungan antara persekitaran dengan tingkah laku dan menggunakan konsep peneguhan dan dendaan untuk menjelaskan kenapa sesetengah tingkah laku ditunjukkan. Selain itu, tingkah laku juga dipengaruhi oleh trait-trait, bakat, nilai, kepercayaan, aspirasi dan sebagainya. (nyatakan sumber maklumat diperolehi) Menurut B.F. Skinner (tiada rujukan ini dalam bibliografi) melalui teorinya Pelaziman Klasik, proses pembelajaran melibatkan tingkah laku yang sengaja diulang pada masa hadapan bergantung kepada pengalaman dalam menghadapi sesuatu situasi. Peneguhan positif dan negatif diberikan bertujuan untuk menambah sesuatu tingkah laku yang diingini berulang. Peneguhan positif atau pujian yang diberikan oleh guru dan ayahnya mendorong Najwa mengubah tingkah laku atau sikapnya yang malas melakukan kerja sekolah dan membaca buku. Ini menunjukkan teori pelaziman yang operan mempengaruhi personaliti watak Najwa.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Abah tahu Najwa pandai. Tapi kalau Najwa baca lebih banyak buku, nanti Najwakan lebih pandai,” kata abah lembut. (hlmn. 62)

”Aku buat kerja sungguh-sungguh. Aku mahu mama kata aku rajin. Aku mahu mama puji keran aku rajin. Lain kali aku boleh datang lagi. (hlmn. 149)

Malah, Najwa juga belajar sesuatu tingkah laku atau sikap melalui pemerhatian atau role model seperti teori Albert Bandura (pembelajaran melalui pemerhatian). Pemerhatian atau pembelajaran melalui orang lain merupakan satu kelebihan Najwa di mana Najwa pandai memilih apa yang betul dan apa yang salah. Bagi kanak-kanak seperti Najwa banyak perkara dipelajari melalui pemerhatian terhadap individu yang rapat dengannya. Kadang-kala individu itu dijadikan idola dan ingin dicontohi.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”suatu hari, aku mesti bantu pak long sekeluarga. Sekarang pun, abah sering bantu pak long. Abah beri duit, abah serahkan tanah pusaka arwah datuk untuk pak long kerjakan tanpa kenakan sewa. Abah juga pelihara Abang Hisyam.......(Hlmn. 148).

Mengikut Maimum Aqsha Lubis (2008), epistemologi Realisme berdasarkan falsafah pendidikan barat berpendapat bahawa semasa manusia lahir fikiran manusia adalah kosong dan manusia dikatakan belajar melalui pengalaman menggunakan deria mereka. Pengalaman itu kemudiaannya disimpan di dalam otak. Ini menunjukkan tingkah laku bukan sahaja boleh dipelajari melalui peneguhan, pemerhatian tetapi juga melalui pengalaman yang dialami.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Kenangan lama memang pahit untuk diharungi, Najwa. Tapi, manis untuk dikenang,” tutur Abang Hisyam kemudiannya. Aku hanya mampu tersenyum kepadanya. Aku tahu, Abang Hisyam juga terlalu banyak menyimpan memori lama yang menyakitkan. (Hlmn. 256).

Najwa juga boleh digolongkan dalam kumpulan individu yang bijak pandai dan mempunyai pelbagai kecerdasan. Di mana (tanpa kata "di mana" ini, tulisan lebih gramatis) Najwa bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga dalam kemahiran lain seperti menulis karangan, melukis dan sebagainya. Banyak hasil tulisan Najwa diterbitkan di dalam Dewan Pelajar.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Abah akan poskan panduan mewarna itu apabila pulang dari pejabat. Peti pos banyak di tepi jalan, abah hanya perlu hentikan kereta dan masukkan surat tersebut ke dalam peti pos sahaja. Setemnya sudah aku tampal siang-siang lagi. Abah selalu galakkan aku sertai pelbagai peraduan. Karangan juga abah suruh tulis. Sudah dua karanganku tersiar dalam majalah ini. ....(Hlmn 154).

Mengikut Teori Kepelbagaian Kecerdasan, Howard Gardner (cara tulis rujukan dalam teks, rujukan ini tiada dalam senarai bibliografi) menyatakan setiap individu mempunyai kecerdasan tersendiri. Kecerdasan merupakan kekuatan intelektual yang istimewa bagi seseorang individu. Mengikut Gardner lagi, terdapat lapan jenis kecerdasan iaitu bahasa, logikal-matematik, muzik, ruang, kinestetik interpersonal, intrapersonal dan semulajadi. Watak Najwa boleh dikatakan memiliki kecerdasan pelbagai. Di mana Najwa bukan sahaja bijak pandai dalam akademik atau logik matematik tetapi juga dalam bidang seni atau pandai melukis (ruang).


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Bila dapat guru yang baik, tentulah senang belajar. Cepat ingat. Balik rumah, aku tidak perlu lagi buat banyak latihan. Teknik melukis dan mewarna aku sudah faham dan ingat semasa di sekolah lagi. Setiap kali melukis, aku sering mendapat markah tertinggi. Tidak ada siapa boleh melawan kehebatanku melukis. Dalam peperiksaan, aku selalu dapat A. Tentulah aku sering dipuji di hadapan kelas....”. (Hlmn. 19).

Walau bagaimanapun, kepandaian Najwa juga dikaitkan dengan faktor genetik atau biologikal. Kepandaian Najwa dalam melukis diwarisi daripada ayah kandungnya, Cikgu Ramli. Mengikut Rushon (1989), (tiada dalam bibliografi) menyatakan melalui teori kesamaan gen di mana kesamaan gen boleh menyebabkan individu atau mewarisi kemahiran yang sama. Gen boleh diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Jom, mari Cikgu lukis wajah Najwa,” ajak Cikgu Ramli sambil bangun. (Hlmn. 227).

Akhir sekali, Najwa digambarkan sebagai seorang yang berjimat cermat. Duit belanja yang diberikan oleh mamanya setiap hari ke sekolah di simpan di dalam bank. Malahan Najwa juga membawa bekalan nasi ke sekolah. Dia dan Siti Hajar bersaing untuk menambah jumlah simpanan di dalam bank.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Duitku dalam buku simpanan sudah banyak. Semenjak tadika lagi aku mula menabung. Sekarang jumlahnya sudah melebihi lima ribu ringgit. Duit yang mama beri setiap hari aku simpan. Apabila hari raya pula, aku dapat menyimpan lebih banyak.” (Hlmn. 14).


7.2 KELEMAHAN WATAK

Manakala kelemahan watak Najwa ialah dia kurang mendapat kasih sayang daripada ahli keluarganya semasa di rumah. Ibu bapanya sibuk bekerja sehingga mengabaikan kehendak Najwa yang memerlukan perhatian yang lebih. Najwa banyak menghabiskan masanya bersama orang gaji berbanding ahli keluarga sendiri. Pada usia semuda Najwa perhatian daripada kedua ibu bapa adalah penting. Mengikut Bee. H & Boyd. D (2006), risiko berlakunya konflik antara ibu bapa dan anak yang meningkat remaja adalah tinggi. Ini kerana berlaku kesukaran untuk ibu bapa mengekalkan perhatian kepada anak yang meningkat remaja.

Selain itu, kekurangan perhatian juga dibuktikan melalui teori Hierarki Keperluan Maslow. Di mana keperluan manusia disusun mengikut keperluan. Terdapat lima peringkat keperluan Maslow iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, harga kendiri dan keperluan penyempurnaan kendiri. Watak Najwa boleh dikatakan kurang dari segi keperluan sosial iaitu keperluan untuk mempunyai dan dipunyai, mengasihi dan dikasihi, memberi dan menerima serta bersama dengan orang lain.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Aku mendongak memandang muka abah memohon simpati. Aku mahu abah tahu aku rasa sunyi di rumah. Aku cepat bosan bila belajar sendirian. Aku tidak suka suasana begitu. Aku mahu kawan untuk berbual. Aku mahu kawan untuk bergurau dan ketawa. Aku juga perlukan kawan untuk bermain”. (Hlmn. 63).

Kelemahan Najwa yang paling utama ialah degil atau suka bertindak tanpa memikirkan kesan yang akan diterima. Setiap kali permintaan Najwa tidak ditunaikan atau ayahnya memungkiri janji Najwa akan memberontak. Mengikut Teori Psikoanalisis Sigmund Frued (1856-1939), (tiada dalam bibliografi. Tahun karya terbit yang ditulis, bukannya tahun hidup seseorang tokoh. Rujuk cara tulis rujukan dalam teks) perkembangan personaliti kanak-kanak terbahagi kepada tiga tahap utama iaitu id, ego dan superego. Watak Najwa boleh dikategorikan dalam tahap id. Id ialah desakan naluri yang mendorong manusia agar bertindak dan mendapatkan kepuasan tanpa mengambil kira risikonya, punca pada segala kehendak dan dorongan biologikal seseorang. Berbeza dengan perspektif Islam, M. Khalib Taib (tiada dalam bibliografi) menyatakan bahawa dalam pemikiran Islam manusia dipengaruhi oleh aql (akal atau akal-budi), qalb (kalbu), ruh dan nafs. Akal budi membolehkan manusia berfikir secara rasional dan nafs mendorong manusia berkelakuan baik. Psikologi Islam menjelaskan bahawa manusia perlu mengimbangi akal tetapi psikologi barat membenarkan manusia mengeksperasi dorongan seksual. Sikap Najwa yang suka memberontak dan mahu kehendaknya dituruti tidak kira apa cara yang digunakan tanpa memikirkan kesan pada dirinya.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

“Aku pergi juga ke sekolah sekalipun badan terasa lesu dan tidak bermaya. Semalam aku tidak makan. Pagi tadi juga tidak sarapan. Bekal yang Mak Nik siapkan aku tinggal atas meja makan. Duit yang abah beri juga aku biarkan atas meja makan, tanpa pengetahuan sesiapa.” (Hlmn. 121).

Sikap degil Najwa juga mungkin boleh dikaitkan dengan persekitarannya. Najwa dibesarkan dalam keadaan di mana semua kemahuannya akan dituruti. Dia belajar bahawa sekiranya dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain dia akan mendapat perhatian. Dia mungkin memberontak kerana inginkan perhatian kedua ibu bapanya.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

“Sekarang pun, mama tak sayangkan Najwa,” aduku.
”Mana Najwa tahu?” tanya Abang Hisyam.
”Mama asyik marah aja..” keluhku.
”Najwa selalu buat jahat. Kalau abang pun, abang marah juga. Tangan Najwa tak boleh diam. Kalau abang jadi mama, dah lama Najwa kena, ” marah Abang Hisyam. (Hlm. 47).

Selain itu, Najwa juga bersikap berdendam semasa kecil. Di mana setiap kali Ruhani membulinya Najwa akan membalasnya kembali. Ini kerana sikap egosentrik yang ada dalam diri kanak-kanak semasa kecil. Sikap egosentrik yang mementingkan diri sendiri yang menyatakan bahawa apa yang dikatakan sahaja betul dan orang lain salah. Menurut Ma’arof Redzuan & Haslinda Abdullah (2004), berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget pada tahap pra-operasi kanak-kanak sukar untuk memahami pendapat serta pandangan orang lain, pemikiran mereka lebih berorientasikan konsep ”me, mine dan i”.


Justifykan petikan ini.
Wujudkan hubungan antara perenggan sebelumnya dengan petikan yang dibuat contohnya: Hal ini dipaparkan pengarang ini seperti yang dapat dilihat dalam petikan di bawah)

”Sesekali, dia memang perlu diajar. Dia tu hanya tahu adu itu, adu ini pada Ckgu Ramli. Tentulah Cikgu Ramli dengar katanya sebab emak Si Gemuk tu kawan Cikgu Ramli,” sahut Yana pula. Berselera dia makan mi gorengnya.” (Hlmn. 14).8.0 KESIMPULAN

Pada kesimpulannya, watak Najwa bergerak seiring dengan perkembangan usianya. Watak Najwa disesuaikan dengan perjalanan plot novel bagi menarik minat pembaca. Keadaan persekitaran, budaya dan nilai yang dipegang sedikit sebanyak mempengaruhi watak Najwa.

Watak Najwa banyak dihidupkan dengan bantuan watak-watak lain seperti Ruhani, Abang Hisyam, Cikgu Ramli, Rizal, Mak Nik, mama, ayahnya dan sebagainya. Watak-watak sampingan ini membantu menguatkan dan menonjolkan lagi watak Najwa. Pada pandangan pengkaji, watak Najwa lebih menonjol sekiranya sikap atau penerimaan Najwa terhadap ayah kandungnya semasa kecil digambarkan atau diceritakan. Penerimaan ayah kandungnya dapat menunjukkan sikap atau didikan kedua ibu bapa.
BIBLIOGRAFI /RUJUKAN

Bee. H & Boyn. D. 2007. The Developing Child: Eleventh Edition. United State: Pearson Education, Inc.

Forster. E. M. 1987. Aspek-aspek Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ooi, Eng Lye. 2005. Novel Terpilih Shahnon Ahmad : Satu Kajian Pendekatan Gender. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ma’arof Redzuan. 2001. Psikologi Sosial. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Ma’arof Rezduan & Haslinda Abdullah. 2004. Psikologi: Edisi Kedua. Universiti Putra Malaysia: McGraw Hill (Malaysia) sdn. Bhd.

Maharam Mamat. 2003. Andai Itu Takdirnya. Kuala Lumpur: Creative Enterprise Sdn. Bhd.

Maimun Aqsha Lubis. 2008. Perbandingan antara Falsafah Pendidikan Barat dengan Falsafah Pendidikan Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Jamil Mukmin. 2004. Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP).

Rohani Adbullah. 2002. Perkembangan Kanak-kanak. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Syed Othman Kelantan. 1985. Teknik Mengkaji Novel (Dalaman dan Luaran). Kuala Lumpur: Karya Bistari Sdn. Bhd.

Talib Samat. 2006. Teknik Naratif Cerpen-Cerpen Shahnon Ahmad. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Protagonis
http://schools.moe.edu.sg/rjc/subjects/malay/unsur%20-%20unsur%20sastera.htm
http://yik.itgo.com/text/sek_berkesan.html
http://cikguhalimah.googlepages.com/koleksiartikel2

Ulasan Secara keseluruhan:
Kekuatan tulisan:
1. isi yang kuat disokong hujah yang bernas. Tulisan mampu mengaplikasikan teori yang diguna dengan lancar, baik dan menyeluruh. Tahniah!
2. Gaya bahasa yang menari. Pada bahagian tertentu masih lagi perlu ditambah baikkan terutama pada bahagian awal tulisan.
3. bibliografi yang baik walaupun masih perlu tambah banyak perkara.

Kelemahan:
1. bibliografi
2. rujukan dalam teks
3. bahasa, ayat, perenggan dan penggunaan perkataan yang tidak sesuai pada bahagian awal tulisan. Terdapat penggunaan ayat yang mengandungi terlalu banyak perkara yang ingin disampaikan. Ayat jadi berbelit-belit, sukar difahami dan ada masanya berlaku salah faham atau perubahan maksud apabila ditafsirkan.


Markah keseluruhan: 13.5 daripada 15 markah.